O domově

O DOMOVĚ

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská nabízí pobytovou sociální službu osobám od 19 ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, tím se rozumí kombinace mentálního, tělesného nebo smyslového postižení, a potřebují vysokou mírou podpory. Tyto osoby nemohou naplňovat své potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby.

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

  1. Návštěvy klientů jsou umožněny každý den.
  2. Každá návštěva musí být předem nahlášena telefonicky nebo e-mailem u pracovníků domova, a to z důvodu možné nepřítomnosti klienta v domově (výlet, vycházka, návštěva lékaře, návštěva návazných služeb apod.).
  3. Návštěva může probíhat v návštěvní místnosti, v zahradním areálu DZP, i na pokoji klienta, neomezuje-li to spolubydlícího navštíveného klienta.
  4. Návštěvy nesmí svým chováním ohrožovat, omezovat ani rušit klid, pořádek a pracovní režim v DZP.

 

Velehrad, 23. 9. 2020, aktualizace 6. 6. 2023

Mgr. Michaela Ungerová, vedoucí DZP Velehrad - Buchlovská

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Veřejný závazek je zveřejněn na webových stránkách, v informačním letáku, registru poskytovatelů sociálních služeb, Domácím řádu a Popisu realizace poskytování sociálních služeb. 

POSLÁNÍ

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti způsobené mentálním či kombinovaným postižením, individuální podporu a péči formou celoroční pobytové služby.

CÍLE

Strategický cíl:

Zvyšování kvality služby

Dlouhodobý cíl č. 1

Udržování a posilování stávající soběstačnosti klientů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti.

Dlouhodobý cíl č.2

Poskytování podpory a pomoci na základě individuálně určených přání a potřeb klientů.

Dlouhodobý cíl č. 3

Začlenění klientů do běžného prostředí a udržení přirozených sociálních vazeb klientů.

Při práci s klientem vycházíme ze současného pojetí sociálních služeb a sociální práce, v kterém klient přestává být jen pasivním příjemcem péče, ale aktivním v procesu plánování a poskytování sociální služby. Důraz klademe na jeho začlenění do běžného prostředí a na vytvoření životních podmínek, které jsou srovnatelné s životními podmínkami osob bez zdravotního postižení.

ZÁSADY

Služba je poskytována na principech partnerství, vzájemného respektu, důvěry, úcty, tolerance a empatie mezi klientem a poskytovatelem. Každý klient je vnímám jako jedinečná osobnost a na základě jeho potřeb je plánována a poskytována individuální míra podpory a péče.

OKRUH OSOB

Cílová skupina

Domov nabízí pobytovou sociální službu dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, tím se rozumí kombinace mentálního, tělesného nebo smyslového postižení a potřebují vysokou míru podpory. Tyto osoby nemohou naplňovat své potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Kapacita domova

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská je pro 52 osob.