Informace pro zájemce o službu

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Zájemcům o sociální službu domov pro seniory doporučujeme následující postup:

Vyplňte formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“, a zajistěte lékařský posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce, případně připravte potřebné přílohy uvedené na zadní straně žádosti (listina o jmenování opatrovníka, plná moc, atd.).

Tiskopis žádosti naleznete zde v sekci dokumenty, nebo si ji můžete vyzvednout osobně u sociálních pracovnic přímo v domově, příp. na ředitelství sociálních služeb. Při osobním jednání vám sociální pracovnice poskytnou také základní sociální poradenství a odpoví na vaše dotazy.

Vyplněnou žádost včetně potřebných příloh a předejte osobně sociálním pracovnicícm v domově, nebo zašlete poštou na adresu našeho domova:

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139 
686 06  Uherské Hradiště

Přijímáme pouze originály žádostí podepsané žadatelem nebo jeho zástupcem (na základě doložené listiny).


Následovat bude:

Sociální pracovnice ověří úplnost údajů uvedených v žádosti a do 3 pracovních dní od doručení žádosti Vás budou kontaktovat (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím pošty) s potvrzením přijetí žádosti a dohodnutím tzv. sociálního šetření (osobní jednání sociálního pracovníka a žadatele), kde se proberou potřeby a očekávání žadatele a možnosti a podmínky poskytování péče v našem domově. Pokud si to žadatel přeje, může se tohoto jednání zúčastnit také blízká osoba žadatele pro pocit bezpečí, či doplnění informací.

O schválení či odmítnutí žádosti rozhoduje poradní tým, který vyhodnocuje míru potřebnosti péče a nepříznivou sociální situaci. Nejpozději do 30 dní od podání žádosti vám bude na uvedenou adresu doručeno písemné oznámení o schválení či odmítnutí žádosti.