Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště - Poskytované služby

Základní informace

Sociálně terapeutická dílna je sociální služba (podle § 67 zákona o sociálních službách) poskytovatele Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Zřizovatelem sociální služby je Zlínský kraj. Vznik sociální služby reaguje na potřeby osob se zdravotním (mentálním a kombinovaným postižením – žít běžným způsobem života, seberealizovat se, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, najít pracovní uplatnění. Tato služba dosud v Uherském Hradišti a okolí zcela chyběla. Její vznik je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a s komunitním plánováním sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Služba je poskytována od 1. ledna 2014.

Sociální služba je provozována v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy.  Nachází se na adrese: Studentské náměstí 1533, 686 05 Uherské Hradiště.

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu uplatnitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce s kapacitou 20 osob (4 osoby denně). Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Poslání

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště je mostem k běžnému životu. Podporujeme osoby s mentálním a kombinovaným postižením v rozvoji pracovních a sociálních schopností a dovedností, které jim umožní lepší seberealizaci a zároveň zkvalitní jejich život.

Cíle naší sociální služby

 • Podporovat samostatnost uživatele
 • Získat a využívat pracovní schopnosti a dovednosti
 • Posílit sebevědomí uživatele
 • Začlenit uživatele na trh práce, nebo vytvořit alternativu práce

Zásady naší služby

 • Individuálního přístupu
 • Přizpůsobení činnosti momentálnímu psychickému i zdravotnímu stavu uživatelů
 • Partnerství, vzájemného respektu, důvěry a úcty
 • Týmové spolupráce a komunikace
 • „Co uživatel zvládne, dělá sám“
 • Kreativity

Provozní doba sociální služby:

V pracovní dny od 8.00 do 12.30hod.

Sociální služba je poskytována na adrese Studentské náměstí 1533, 686 01 Uherské Hradiště. Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Cílová skupina:

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Věková kategorie uživatelů: 16 - 64 let

Službu nemůžeme poskytovat v těchto případech:

 • z kapacitních důvodů
 • osobě, která je závislá na návykových látkách
 • osobě, jejíž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobě, která nemá zachovanou funkčnost horních končetin
 • osobě, která potřebuje vysokou míru podpory při péči o vlastní osobu
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy ji byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Základní informace o sociální službě Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště jsou zveřejněny na webových stránkách organizace Sociální služby Uherské Hradiště: http://www.ssluh.cz , oddílu formuláře je i Žádost o poskytnutí sociální služby.

Informace zájemci, jednání a evidenci žádostí vede sociální pracovnice osobně, telefonicky tel. 739 391 995, nebo e-mailem: std.uh@ssluh.cz.

Na základě podané žádosti je žadatel pozván k osobní návštěvě. Žadateli jsou jemu srozumitelným způsobem podány informace o nabízené sociální službě. Sociální pracovník zjišťuje požadavky a očekávání žadatele o službu a společně nastavují individuální poskytování služby – její rozsah, průběh a konkrétní formu. Pokud žadatel spadá do cílové skupiny, jsou naplněna kritéria pro přijetí do služby a jsou dohodnuty podmínky služby, dojde k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva se uzavírá zpravidla na dobu určitou a to na 3 roky, pokud se žadatel s poskytovatelem nedohodnou jinak. 


Popis služby:

Sociální služba zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:

Dle § 32 vyhl. č. 505/2006 Sb.:

a)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 •  pomoc při běžných úkonech osobní hygieny (používání WC, mytí rukou, použití sprchy); 

b)    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, služba není schopna poskytnout stravu na místě, pouze externě. Na žádost uživatele poskytovatel sjednává stravování (oběd) u externího dodavatele;
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, jsme připraveni pomoci uživateli s přípravou stravy, pokud o to požádá, prostřednictvím nácviku jednoduchých/základních pracovních postupů při přípravě svačiny, nácvikem obsluhy elektrospotřebičů. Ve vyhrazené době si mohou uživatelé služby uvařit kávu nebo čaj z vlastních zdrojů; 

c)     nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 • nácvik oblékání a svlékání (včetně zapnutí zipu, zavázání tkaniček), nácvik úpravy vzhledu, nácvik orientace v prostoru STD, nácvik udržování pořádku v prostorách STD (úklid), nácvik orientace ve městě, nácvik společenského chování;
 • nácvik přesunu na vozík a z vozíku;

d)    podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Pravidla poskytování služby

Sociálně terapeutická dílna má definována vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, která jsou v souladu s platnými zákony, právními předpisy a s organizačními směrnicemi Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o., a kterými se při poskytování služby řídí:

 • pravidla služby
 • etický kodex pracovníků
 • vnitřní směrnice
 • pracovní postupy

Metody práce

Metody práce s uživatelem jsou individuálně voleny tak, aby byly naplňovány osobní cíle uživatele a aby služba směřovala k rozvoji dovedností, samostatnosti, sebevědomí a rozhodování uživatele. Společně s uživatelem je vytvořen individuální plán průběhu sociální služby, který je pravidelně přehodnocován a vyhodnocován.
Využíváme všechny vhodné metody sociální práce s ohledem na individuální potřeby uživatele.

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat každý uživatel, v jeho zájmu i jakákoliv jiná osoba. Stížnost lze podat i anonymně (schránka stížností).

Se způsobem řešení stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou uživatelé seznamováni při podpisu smlouvy.

Způsob řešení stížností uživatelů je součástí Pravidel služby.

Stížnosti a připomínky lze podat:

 • Ústně (osobně nebo telefonicky).
 • Písemně (osobním podáním, poštou, nebo přímo do schránky stížností umístěné v šatně uživatelů).
 • Elektronicky (e-mailem, CD, DVD apod.).

Stížnost je povinen přijmout každý pracovník zařízení. Stížnosti vyřizuje komise stanovená na vyřizování stížností v co nejkratší době, nejdéle do 30 dnů. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na informační tabuli. Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.

 

Pravidla pro ukončení služby

 1. (1)  Uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy k libovolnému datu.

  (2)  Zánik smlouvy:

  • Smlouva může končit uplynutím lhůty při sjednání na dobu určitou.
  • Úmrtím uživatele, ke dni úmrtí
  • Zánikem poskytovatele, ke dni zániku

  (3)  Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla poskytovateli výpověď doručena.

     V případě, že uživatel sám Smlouvu vypoví, nelze uzavřít novou Smlouvu dříve než po uplynutí 6 měsíců.

  (4)  Poskytovatel smí Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

  • Uživatel již nespadá do cílové skupiny
  • Sociální služba naplnila svůj účel (sociálně nepříznivá situace uživatele, která byla důvodem využívání sociální služby, pominula
  • Uživatel nečerpá službu STD dle uzavřené Smlouvy déle než 3 kalendářní měsíce, výjimkou je hospitalizace, lázeňský pobyt, nemoc uživatele doložená potvrzením opatrovníka, nebo zástupce uživatele.

  Výpovědní lhůta končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla uživateli výpověď doručena.

  Uživatel hrubým způsobem, opakovaně (nejméně 3x) porušuje Pravidla sociálně terapeutické dílny. V tomto případě je smlouva ukončena okamžitě.

Úhrady za služby

Služby sociální prevence - sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány bez úhrady.

Fakultativní služby

Nejsou poskytovány

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Sociální služba je provozována v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy.  Nachází se na adrese: Studentské náměstí 1533, 686 05 Uherské Hradiště.

Prostory Sociálně terapeutické dílny Uherské Hradiště jsou v přízemí objektu pronajímatele a jedná se o 7 místností včetně chodby a sociálního zařízení. Prostory jsou bezbariérové. V uvedených prostorách se nachází hlavní místnost pro nácvik aktivit, relaxační místo s kuchyňkou pro uživatele, které slouží uživatelům služby k nezbytnému odpočinku a stravování a kancelář. Další místnosti slouží jako sklad materiálu a koupelna.  

 

 

Kde nás najdete