Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště - O projektu STD

logo-nove2.jpg

Sociálně terapeutická dílna

Operační program: Lisdké zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Název projektu: Sociálně terapeutická dílna
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.0002
Období realizace projektu: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
Realizátor projektu: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Celková výše finanční podpory: 1 282 306,00 Kč
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením

std.jpg


        V sociálně terapeutické dílně Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21 byl v období 1. 2. 2014 – 30. 6. 2015 realizován projekt s názvem: „Sociálně terapeutická dílna“, registrační číslo: CZ.1.D4/3.I.02/C1.00002.

        Projekt reagoval na potřeby cílové skupiny osob s mentálním postižením, jejichž naplnění zvýší pravděpodobnost začlenění se do běžné společnosti, včetně pracovního uplatnění. Získání a upevnění sociálních a pracovních dovedností, potřeba podpory při kontaktu s veřejností, potřeba být užitečný, mít pocit vlastní hodnoty, to jsou potřeby, jejichž naplňování není snadné v prostředí velkokapacitního pobytového zařízení ústavního typu.

        Cílovou skupinou projektu byly dospělé osoby se zdravotním postižením (mentálním postižením), které jsou uživateli sociální služby Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21, a zároveň přecházejí z transformujícího se zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, Salašská do sociální služby Chráněné bydlení Uherské Hradiště (Rostislavova ulice) a Chráněné bydlení Staré Město (Velehradská ulice).

        Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění uživatelů sociální služby sociálně terapeutické dílny na trh práce a do společnosti, a to zajištěním rozvoje sociálních a pracovních dovedností uživatelů služby. Dílčími cíli bylo zajistit realizaci vzdělávacích kurzů rozvoje sociálních dovedností pro výše uvedenou cílovou skupinu a zajistit praktický nácvik dovedností uživatele při práci v tréninkové kavárně.

               I.      Vzdělávání uživatelů – podpora a rozvoj sociálních dovedností uživatelů 

       Rozvoj sociálních dovedností uživatelů byl podporován realizací vzdělávacích kurzů. Kurzy pro uživatele byly realizovány v období duben 2014 – březen 2015 (s přestávkou v období letních prázdnin). V kurzech bylo vyučováno následujících pět hlavních témat (každé téma je vyučováno po dobu dvou měsíců, ovšem jednotlivá témata se prolínala):

  1. Komunikace 
  2. Orientace v čase a prostoru 
  3. Člověk a společnost
  4. Zaměstnání
  5. Práce s počítačem a internetem.

        Výuka prvních čtyř výše uvedených témat probíhala v prostorách Sociálně terapeutické dílny Uherské Hradiště. Výuka tématu Práce s počítačem a internetem bude proběhla v pronajatých prostorách
s odpovídajícím vybavením.

       Lektorkou prvních čtyř témat vzdělávacích kurzů v rámci projektu byla Mgr. Jana Kasáčková, která měla již zkušenosti s realizací kurzů, zaměřených na sociální a pracovní dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením a poskytovaných Střediskem podpory integrace občanského sdružení SPOLU Olomouc. Kurz práce s počítačem a internetem vedli zkušení lektoři Marlin, s.r.o, Centra Dalšího vzdělávání Uherské Hradiště.

Vzdělávacích kurzů se účastnilo 16 uživatelů, každý uživatel 1 x týdně.

Práci s uživateli v kurzech přibližuje krátké video, které je možno shlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=B65QfbkKHKc.

Průběh realizace jednotlivých témat:

Kurz na téma "komunikace" proběhl v měsících duben, květen 2014. Účastníci kurzu získali nebo si procvičili základní komunikační dovednosti, například: vědět, komu tykat a komu vykat, neskákat druhému do řeči, umět poprosit a poděkovat, vyjádřit souhlas a nesouhlas, umět sdělit, že nerozumím, vyjádřit svou náladu výrazem v obličeji, umět si říci o pomoc, domlouvat se s ostatními. Zvláště důležité je procvičování dovednosti umět se rozhodnout, vybrat si mezi možnostmi - úroveň této dovednosti je mezi uživateli domovů pro osoby se zdravotním postižením obecně na velmi nízké úrovni, neboť uživatelé mají velmi málo příležitostí samostatně se rozhodovat.

Kurz na téma "orientace v čase a prostoru" proběhl v červnu a v září 2014 (o prázdninách kurzy neprobíhaly). Účastníci kurzu se učili naplánovat si průběh dne, rozlišit, dobu obvyklých denních činností (vstávání, snídaně, odchod do zaměstnání, oběd, volný čas, večeře apod.), rozlišit vpravo/vlevo, nahoře/dole, blízko/daleko. Dále se uživatelé učili pracovat s jízdním řádem a poznávat významné budovy ve městě.

Kurz na téma "člověk a společnost" proběhl v říjnu a v listopadu 2014.
V tomto kurzu se účastníci učili například oslovit cizí osobu se žádostí o pomoc, procvičovali si sebeprezentaci na veřejnosti (kdo jsem, kde bydlím, kdy jsem se narodil/a, kde pracuji, co dělám ve volném čase apod.), učili se znát společenská pravidla, údaje o svém městě, svém státě, apod. 

Kurz na téma „zaměstnání“ proběhl v prosinci 2014 a v lednu 2015. Účastníci kurzu poznávali důvody, proč pracovat, učili se druhy zaměstnání, možnosti, jak nalézt zaměstnání, jak napsat životopis a jak zvládnout pracovní pohovor, seznamovali se s pravidly, které je nutno v práci dodržovat, navštívili Úřad práce.

Kurz na téma „práce s počítačem a internetem“ proběhl v únoru a březnu 2015. Účastníci si dle svých schopností procvičili své dosavadní dovednosti a naučili se nové (například psaní, posílání mailů, facebook, prohlížení fotografií) nebo se učili základy práce s počítačem (ovládání počítače pomocí myši, hraní her, pexeso, malování). Někteří uživatelé se naučili vyhledávat na internetu potřebné informace (například hledat v jízdním řádu, ordinační hodiny lékařů) i zábavu. Součástí kurzu bylo upozornění na rizika internetu a sociálních sítí.

               II.      Nácvik pracovních dovedností uživatelů 

       Nácvik pracovních dovedností uživatelů byl realizován v kavárně Café 21, která se nachází v prostorách bezprostředně sousedících se Sociálně terapeutickou dílnou Uherské Hradiště. Praktický nácvik probíhal pod vedením pracovníků v sociálních službách a zahrnoval běžné činnosti v provozu kavárny (kontakt se zákazníky, obsluhu spotřebičů, přípravu nápojů a občerstvení, úklid). Při nácviku pracovních dovedností byl kladen zvláštní důraz na společenské chování uživatelů a dodržování pracovních pravidel. Aktivita projektu „Nácvik pracovních dovedností“ byla realizována po dobu 14 měsíců (duben 2014 – květen 2015).

               III.        Metodika nácviku dovedností uživatelů a kazuistiky

       Vznik metodiky nácviku sociálních a pracovních dovedností byl další aktivitou projektu. Tato metodika vznikla s cílem podělit se o získané zkušenosti s kurzy podpory rozvoje sociálních dovedností a zkušenosti s nácvikem pracovních dovedností osob s mentálním postižením, a snad i motivovat další zařízení sociálních služeb k realizaci podobných aktivit. Důležitou součástí metodiky jsou kazuistiky uživatelů.

        Metodika je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny některé pojmy související s rozvojem dovedností dospělých lidí s mentálním postižením (sociální dovednosti/kompetence, specifika učení se těchto osob a zásady přístupu k nim). V praktické části je popsána příprava a průběh kurzů podpory a rozvoje sociálních dovedností uživatelů a nastíněn obsah jednotlivých témat. Dále je zde popsán průběh a výsledky nácviku pracovních dovedností uživatelů v tréninkové kavárně. V příloze je pět kazuistik, ilustrujících, zda a jakým způsobem došlo k rozvoji dovedností konkrétního uživatele, především dovedností komunikačních a sociálních. V příloze naleznete také hodnocení kurzů z pohledu lektora.

Metodika bude zveřejněna po ukončení projektu.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdrioje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Kde nás najdete