Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj.  Organizace byla založena dne 1. 1. 1992. Svou velikostí se řadí mezi největší organizace tohoto charakteru v ČR.

Hlavním účelem Sociální služeb Uherské Hradiště je poskytování komplexních služeb sociální péčezejména seniorům a osobám se zdravotním postižením v obtížných životních situacích. Posláním organizace je zajistit jejich psychickou a fyzickou soběstačnost a nezávislost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Organizace nabízí pobyty v důstojném prostředí a pomáhá lidem v souladu s principem zachování lidské důstojnosti, úcty k člověku, individuálního přístupu, respektování vlastní volby, aktivního působení s ohledem na rozvíjení samostatnosti, vzájemné tolerance a důvěry.

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v 18 zařízeních a je zde celkem poskytováno 23 zaregistrovaných sociálních služeb. V současné době poskytuje ve svých zařízeních služby pro cca 1300 uživatelů.

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Domov pro seniory Buchlovice
Domov pro seniory Nezdenice
Domov pro seniory Uherský Ostroh

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem Kvasice
Domov se zvláštním režimem Buchlovice

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy nabízí možnost trvalého, nepřetržitého pobytu, týdenního či denního stacionáře.

DZP Kunovice - Na Bělince
DZP Kunovice - Cihlářská
DZP Staré Město
DZP Velehrad - Vincentinum
DZP Velehrad - Buchlovská
DZP Uherský Brod
DZP Medlovice
DZP Zborovice
DZP Kvasice
DZP Javorník, Chvalčov

Posláním chráněného bydlení je usilovat o maximální rozvoj soběstačnosti lidí s mentálním i kombinovaným postižením a jejich integraci do společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry podpory a péče.

Chráněné bydlení - Rostislavova
Chráněné bydlení - Staré Město
Chráněné bydlení - Uherský Brod
Chráněné bydlení Luhačovice

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu uplatnitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště

Pro ty, kteří nemohou žít v rodinném prostředí, nabízí organizace komplexní péči, která spočívá v kvalitním ubytování, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoci při hygieně. Podstatnou a velmi důležitou součástí péče jsou rovněž výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

V domovech jsou zajišťovány také zdravotní služby a pravidelně sem dochází praktičtí lékaři a vybraní specialisté.

 

Kde nás najdete