DZP Zborovice - O domově

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DZP) se nachází v obci Zborovice, cca 12 km od Kroměříže a 40 km od krajského města Zlín. Jedná se o specifické zařízení, které je umístěno v areálu bývalého zámečku ve středu obce, nedaleko římskokatolického kostela a je obklopeno rozsáhlým, překrásným parkem, v němž se nachází i rybník.

DZP Zborovice je poskytovatelem sociálních služeb, spadající pod Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, přičemž zřizovatelem služby je Krajský úřad Zlínského kraje. Domov má registrovanou sociální službu pobytové formy podle §48 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty apod.). Areál domova tvoří dvě budovy s přilehlými pozemky. Budova bývalého starého zámku a nová dvouptrová budova . V budově starého zámku nyní oddělení "C" se v současné době nachází administrativa zařízení (kancelář vedoucí, sociální pracovnice, účetní, pokladní a skladní).  

V roce 2009 byla postavena zcela nová budova, která slouží jako bezbariérové bydlení. Jsou zde jedno a dvou lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a některé pokoje mají k dispozici balkon. V přízemí nové budovy jsou poskytovány sociální služby uživatelům s vyšší mírou podpory, přičemž je této péči přizpůsobeno i moderní speciální vybavení budovy.

V dolní části areálu se nachází nově zrekonstruovaná budova, ve které se nachází bezbariérové dvou lůžkové malometrážní byty vybavené vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením, přičemž dva byty jsou zcela přizbůsobeny imobilním osobám. Cílem uživatelů ubytovaných v těchto cvičných domácnostech, je vytvoření nácviku života mimo pobytovou sociální službu, v návaznosti na využití následných sociálních služeb, integraci uživatelů do společnosti a s podporou žít normálním běžným životem.

Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích v současné době prochází transformací na základě projektu Zlínského kraje „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Do roku 2022 je v plánu částečná transformace, kdy budou zřizovány služby chráněného bydlení pro uživatele s nízkou a střední mírou podpory. Tito uživatelé již nebudou do DZP přijímáni. Cílem projektu je, aby tito uživatelé žili v přirozeném prostředí běžné komunity a bylo jim v co nejvyšší možné míře za podpory pracovníků umožněno prožívat běžný život.

V Domově pro osoby se zdravotním postižením budou využívat sociální službu pouze uživatelé s vysokou mírou podpory za postupného snižování kapacity současného Domova.

Kapacita našeho domova je 51 uživatelů.

Cílová skupina: C í l o v á  s k u p i n a uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od dvaceti sedmi let s mentálním, zdravotním, tělesným, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci vyžadující 24 hodinovou podporu.

Cílová skupina: 

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením - specifikace cílové skupiny: osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách. 

Věková struktura: 

 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

 Domov není schopen poskytnout sociální služby těmto osobám:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

 • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

 • Osobám, kterým vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

V případě, že zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.