DZP Velehrad - Buchlovská - Veřejný závazek, poskytované služby

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání domova

Posláním domova je umožnit uživatelům pobytové sociální služby žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností, poskytovat kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou
na partnerském vztahu mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě.

Nabízená služba si klade za cíl

 • Aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnostis ohledem na jeho možnosti a schopnosti.
 • Udržení přirozených sociálních vazeb uživatele.
 • Vedení k návratu do přirozeného sociálního prostředí.
 • Snižovat závislost uživatelů na poskytované sociální službě, zvyšovat tak pravomoc a odpovědnost uživatelů v souladu s posláním služby.
 • Profesní a odborný růst zaměstnanců (realizace a podpora v celoživotním vzdělávání pracovníků dané profese).
 • Podpora uživatelů a umožnění využívat služeb v běžném prostředí a napomáhat tak k jejich integraci.

Při práci s uživatelem vycházíme ze současného pojetí sociálních služeb a sociální práce, v kterém uživatel přestává být jen pasivním příjemcem péče, ale aktivním v procesu plánování a poskytování sociální služby. Důraz klademe na jeho začlenění do běžného prostředí a na vytvoření životních podmínek, které jsou srovnatelné s životními podmínkami osob bez zdravotního postižení.

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská nabízí pobytové sociální služby dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, mentálního a kombinovaného, tím se rozumí kombinace mentálního, tělesného nebo smyslového postižení. Tyto osoby nemohou své zdravotní a sociální indispozice zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou, celodenní pomoc a péči ze strany druhé fyzické osoby.

Nabízená sociální služba není určena osobám

 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Osobám, které nesplňují vysokou míru podpory a potřeby a dalších skutečností dle metodického doporučení zlínského kraje č. 2/2017.
 • s chronickým duševním onemocněním, či jinou formou zdravotního postižení (psychóza, depresivní onemocnění, poruchy autistického spektra, schizofrenie)
 • osobám závislým na návykových látkách (alkoholu, omamných psychotropních látkách)
 • osobám vyžadující zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití i s ohledem na vymezení okruhu osob cílové skupiny
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci  

Služba je poskytována na principech

 • Respektu osobnosti a důstojnosti uživatele.
 • Individuálního přístupu.
 • Odbornosti zaměstnanců.
 • Týmovosti zaměstnanců.

Strategie DZP

 •  Strategické záměry zařízení jsou zveřejněny v dokumentu „Rozvojový plán DZP Velehrad – Buchlovská 2015 – 2020“.
 • Strategické záměry zařízení vyplývají rovněž z procesu TRASNFORMACE sociálních služeb ve Zlínském kraji. Podrobné strategické záměry této koncepce jsou rozepsány v Transformačním plánu a dalších dokumentech s tímto související.

Veřejný závazek je zveřejněn na webových stránkách, v informačním letáku, registru poskytovatelů sociálních služeb, Domácím řádu a Popisu realizace poskytování sociálních služeb. 


Uživatelé sociální služby mohou v zařízení využít služby:

MUDr. Michal Pupík, praktický lékař
Ordinace:  středa od 8.00 hod. do 12.00 hod.

MUDr. Josef Kašpárek, psychiatr
Ordinace:  pátek od 11.00 hod. do 14.00 hod.

MUDr. Jitka Červinková, kožní lékařka
Ordinace:  čtvrtek – jedenkrát za šest týdnů, na základě předchozího  oznámení

MUDr. Jarmila Horáková, zubní lékařka
Ordinace:  dle potřeby uživatelů popř. objednávky
2x ročně preventivní prohlídky v domově

MUDr. Jaroslava Velecká, ORL lékařka
Ordinace:   2x ročně , na základě předchozího  oznámení