DZP Velehrad - Buchlovská - O domově

Žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností má každý jedinec a je tedy na nás, kteří sociální službu poskytujeme, toto právo umožnit osobám se zdravotním znevýhodněným uplatnit. Lidé s handicapem mají právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou na přátelském vztahu mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě. Jako každý správný vztah i tento je vztahem vzájemnosti.

O domově

Domov pro osoby se zdravotním postižením se nachází nedaleko centra obce Velehrad s výhledem na historické dominanty kraje, velehradskou baziliku, hrad Buchlov a kapli svaté Barbory. Zařízení tvoří komplex několika samostatně stojících nízkých budov, které jsou vzájemně propojeny vzdušnými chodbami. K areálu zařízení patří rozlehlá zahrada s altány, ohništěm, skleníkem a antukovým hřištěm.

Od prosince roku 2000, kdy byla výstavba našeho zařízení doknčena, zde nalezlo domov stovky uživatelů. Jejich podporu, přímou oblužnou a zdravotní péči, organizaci zájmových, kulturních, sportovních aktivit a provozně technický chod zabezpečuje více než sedm desítek zaměstnanců.

Posláním domova je umožnit uživatelům pobytové sociální služby žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností, poskytovat kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou na partnerském vztahu mezi osobami, která pomoc poskytuje a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě.

Nabízená sociální služba si klade za cíl vedle zajištění základních biologických, sociálních a kulturních potřeb, začleňování uživatele do místní komunity. Reflektování na potřeby, přání a požadavky uživatele, a to s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Udržení přirozených scoiálních vazeb uživatele a vedení k návratu do přirozeného sociálního prostředí. Důraz klade na aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti.

Služba je poskytována na principech partnerství, vzájemného respektu, důvěry a úcty mezi uživatelem a poskytovatelem. Ke každému z uživatelů sociální sluby je přistupováno individuálně, s pochopením a empatií. V rámci plánování poskytované služby je stanovována individuální míra podpory. Zaměstnanci zařízení tvoří jeden tým, který vzájemně komunikuje a spolupracuje. Pracovní kolektiv je vedený snahou o poskytování kvalitní sociální služby, která je orientována na rozvoj uživatele. Aby mohla být služba poskytována kvalitně a odrážela nové přístupy a poznatky, všichni zaměstnanci zařízení se permanentně vzdělávají. Zaměstnanci dodržují etické kodexy a práva tělesně a duševně handicapovaných, ke kterým se veřejně hlásí. Pracovníci zachovávají mlčenlivost, respektují lidskou důstojnost a soukromí svých uživatelů.

Uživatelům pobytové sociální služby je nabízena široká škála volnočasových aktivit. Své dovednosti mohou uplatnit a dále rozvíjet v průběhu celého roku v jednotlivých dílnách, při pohybových a sportovních aktivitách a v terapiích.

Prostředí

V hlavní budově se nachází kaple ve které se pravidelně konají bohoslužby, společenská místnost využívaná pro kulturní akce v zařízení, schůze zaměstnanců či školení v zařízení. Dále kavárna – „Naše kavárnička“, sloužící jako příležitost reálné pracovní zkušenosti a zároveň místo umožňující příjemné posezení uživatelům sociální služby, rehabilitační provoz s perličkovou a hydromasážní vanou.

Jídelny komunit jsou prosvětlené, slouží zároveň jako společenské místnosti s videem a DVD. Tyto jídelny nabízejí východ na terasy vedoucí do rozlehlé zahrady s altány, ohništěm, skleníkem a antukovým hřištěm. To slouží k pořádání nejrůznějších sportovních klání - např. ve fotbale, pétanque, volejbale apod.

Uživatelé mohou využívat také snoezelen terapeutickou místnost v jednom z domečků.

Dílny, učebny a pracovny pro volnočasové aktivity a terapie jsou umístěny v samostatné budově v zadním traktu zařízení. Uživatelům pobytové sociální služby je nabízena široká škála  volnočasových aktivit. Své dovednosti mohou uplatnit a dále rozvíjet v průběhu celého roku v jednotlivých dílnách (košíkářské, šicí, tkalcovské, keramické), při pohybových a sportovních aktivitách a ostatních aktivitách, např. s prvky muzikoterapie či pracovní terapie. Dále je nabízena možnost využít počítače s přístupem na internet.

Uživatelé jsou podporováni v aktivní účasti na společenském a kulturním životě. Velké oblibě se těší každoroční masopustní rej, velikonoční, mikulášské a vánoční posezení, diskotéky a  posezení u táboráku.

Zájemci z řad uživatelů mají možnost v rámci nácviku a upevňování pracovních dovedností taktéž pracovat ve vrátnici domova.

Ke sportovním aktivitám slouží uživatelům tělocvična, posilovny a výše zmíněné hřiště v areálu zahrady. Uživatelé sociální služby pravidelně navštěvují kryté lázně a koupaliště, podnikají výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a jezdí na rekreační pobyty. Oblíbenou sportovní událostí se staly Sportovní hry pro osoby se zdravotním postižením.

Uživatelům dále nabízíme kontakt se společenským prostředím prostřednictvím služeb v okolí jako je kadeřník, nákupy v obchodě apod.

Zvyšování kvality služby

V domově probíhají čtvrtletně schůze vedení s Výborem obyvatel, který je složen ze zástupců jednotlivých komunit, dále pak schůzky vedení s uživateli na domečcích v jednotlivých komunitách jedenkrát za tři měsíce. Tyto schůzky podporují kontakt jednotlivých uživatelů s vedením, informovanost uživatelů a zároveň přispívají, na základě společných diskusí, k rozvoji služby „směrem k uživatelům“.

Zaměstnanci zajišťují uživatelům podporu, přímou obslužnou a zdravotní péči, organizaci zájmových, kulturních, sportovních aktivit a provozně technický chod zařízení. Všichni zaměstnanci se při výkonu své profese řídí písemně zpracovanými podklady, tedy etickými kodexy, vnitřními pravidly a pracovními postupy ke standardům kvality.

Pozitivní a negativní vymezení cílové skupiny:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská nabízí pobytové sociální služby dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení - mentálního a kombinovaného, tím se rozumí kombinace mentálního, tělesného nebo smyslového postižení. Tyto osoby nemohou své zdravotní a sociální indispozice zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou, celodenní pomoc a péči ze strany druhé fyzické osoby.

Nabízená sociální služba není určena osobám:

  • s chronickým duševním onemocněním, či jinou formou zdravotního postižení (psychóza, depresivní onemocnění, poruchy autistického spektra, schizofrenie)
  • osobám závislým na návykových látkách (alkoholu, omamných psychotropních látkách)
  • osobám vyžadující zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby
  • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití i s ohledem na vymezení okruhu osob cílové skupiny
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci  

Kapacita zařízení: 87 osob

POPIS REALIZACE SLUŽBY NAJDETE V SEKCI DOKUMENTY.