DZP Uherský Brod - Poskytované služby

DZP Uh. Brod poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením + lékařská péče, fakultativní služby (doprava, sauna apod.)

Život v domově

Cíl služby:

 • Podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopnosti vést běžný způsob života a rozhodovat se o osobních záležitostech.
 • Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v domově a v běžném společenském prostředí.

Cíle DZP Uherský Brod na rok 2020

Transformace DZP Uh. Brod - v rámci koncepce zlínského kraje byl vytvořen transormační plán. Ve stávajícím roce budeme pokračovat v realizaci jednotlivých kroků v rámci vytvořené transformačního plánu: 

 • Vzdělávání pracovníků
 • Schůzky s podporovatelem 
 • Podpora od externích pracovníků v oblasti AAK a supervize
 • Předávání informací - pracovníkům, uživatelům, opatrovníkům, blízkým osobám, odborné i široké veřejnosti
 • Přechod uživatelů do nové pobytové sociální služby

Nácvik vedoucí k osamostatňování uživatelů – zvyšování kompetencí potřebných pro život v běžné domácnosti, popř. pro možnost bydlení v jiném typu sociální služby

 • Realizace nácviku bude popsána v IP uživatele (jedná se o nácviky praní, žehlení, vaření, nakupování, nácvik hospodaření s finančními prostředky, nakupování a samostatného pohybu mimo zařízení), za realizaci zodpovídá koordinátor klíčový pracovník, dohled nad nimi provádí koordinátor IP, sociální pracovník 

Prohlubování způsobu alternativní a augmentativní komunikace do praxe s uživateli

 • Schůze pracovníků s koordinátorem AAK, s podporovatelem v oblasti AAK. Za zdárnou realizaci a zavádění do praxe dohlíží odpovědná osoba v AAK.
 • Ověření, popř. přenastavení komunikačních systémů s uživateli v praxi s podporovatelem v AAK oblasti, neustálé rozvíjení AAK. Za zdárnou realizaci a zavádění do praxe dohlíží odpovědná osoba v AAK.     

Zásady DZP Uherský Brod

 • Dodržování práv uživatelů - zařízení usiluje o vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatelé naplňovat svá práva
 • Nezávislost - uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k nezávislosti uživatele na službě a pracovnících
 • Integrace - způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu
 • Respektování volby uživatelů - vytváření podmínek v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí
 • Respektování potřeb - prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují
 • Partnerství - rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel apod.

Pracovní terapie

Keramická dílna

Keramická dílna je součástí zařízení, kam mohou průběžně během pracovních dnů docházet uživatelé ze všech oddělení. Dílna je vybavena nejen pomůckami pro výrobu keramiky, jako je hrnčířský kruh, keramická pec, ale rovněž i tkalcovským a kolíkovým stavem, strojky na výrobu korálkových náramků, šicím strojem a mnoha jinými pomůckami.

Uživatelé dle svých schopností, ve spolupráci s pracovnicí vyrábí dekorativní keramiku, náramky a jiné výrobky z korálků, tkají koberečky, podsedáky, vyšívají polštářky, prostírky. Výrobky z dílny slouží pro radost uživatelům (pro vlastní potřebu nebo jako vhodný dárek svým přátelům a známým), ale též jsou prodávány a prezentovány na nejrůznějších akcích.

Pro zpříjemnění pracovních aktivit je k dispozici v keramické dílně rychlovarná konvice pro vaření kávy nebo čaje a radiomagnetofon.