DZP Uherský Brod - O domově

 

V rámci poskytování sociální péče v souvislosti s  onemocněním COVID-19 byla v DZP Uherský Brod přijata veškerá bezpečností a preventivní opatření.

Podmínky pro povolení návštěv v DZP Uherský Brod

 Od 25. 05. 2020 jsou v DZP Uh. Brod umožněny návštěvy uživatelů každý den od 9:00 – 18:00, za dodržení všech níže uvedených opatření (do odvolání): 

 • Je vhodné svou návštěvu ohlásit předem, aby byl uživatel přítomen. 
 • Při příchodu do zařízení provede návštěva ve vstupu do hlavní budovy dezinfekci rukou a poté se telefonicky ohlásí (pracovníkům daného oddělení nebo domácnosti, telefonní seznam je vyvěšen na nástěnce). 
 • Pracovník navštěvující osobě/osobám změří tělesnou teplotu. Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37 oC nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Pracovník následně zapíše kontakt do knihy návštěv (jméno a příjmení navštěvující osoby/osob, telefonní kontakt, jméno navštíveného). 
 • Návštěva může proběhnout přímo ve vstupu u hlavního vchodu do zařízení nebo v altánu na zahradě, a to za předpokladu, že v altánu budou sami (v případě, že na daném místě budou pobývat jiní uživatelé Domova, zvolí si prostor u centrální kuchyně, kde návštěva nebude rušena). V jiných vnitřních prostorách Domova jsou návštěvy zakázány!

 Osoba, která přichází za uživatelem nesmí vykazovat příznaky Covid -19.

 • Návštěva musí mít vlastní ochranné pomůcky – rouška.
 • Maximální počet navštěvujících osob jsou 2 dospělí na jednoho uživatele.
 • Návštěvy nesmí používat sociální zařízení v budově Domova.
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami 2 m.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s doporučením ředitelství SSL Uh. Hradiště a doporučením z MZ ČR.

 Ing. Martin Bříštěla, vedoucí DZP Uh. Brod                                                                                                     

                                                                                         

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila

zastavení přijímání uživatelů s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, stanovená výše uvedeným usnesením Rady Zlínského krajebudou přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené Usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 bude toto zveřejněno na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, které budou řešeny standardním postupem.

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl dne 27. 09. 2018 podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o ukončení služby typu Týdenní stacionář ke dni 31. 12. 2018, poskytovaném v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dne 26. 2. 2018 Usnesením č. 0155/R06/18 schválila Rada Zlínského kraje „Transformační plán“ sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 3212835, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod. Schválený dokument transformačního plánu naleznete ve složce Dokumenty. Tímto úkonem se stává „Transformační plán“ platným a závazným pro všechny zaměstnance a klienty DZP Uherský Brod, kteří se jím musí řídit, a pokud to bude možné, naplnit jeho znění a cíle. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Popis zařízení:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod (dále jen DZP Uherský Brod) je zařízení zřizované Zlínským krajem a poskytovatelem sociálních služeb jsou Sociální služby p.o., Uherské Hradiště. DZP Uherský Brod zajišťuje celoroční pobyt pro osoby se zdravotním postižením. DZP Uherský Brod je koedukované zařízení pro dospělé osoby s mentálním postižením s kapacitou 32 uživatelů.

Všechny služby jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů a realizují se na základě písemné smlouvy o poskytnutí sociální služby. Druh a rozsah poskytované sociální služby je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsou rovněž uvedeny základní činnosti, které je domov povinen poskytnout uživateli ve výši přiznaného příspěvku na péči. Nad tento rámec jsou poskytovány fakultativní činnosti za úhradu na základě požadavků uživatele. DZP Uherský Brod poskytuje své služby zejména zájemcům ze zlínského regionu, ale uspokojuje požadavky žadatelů i z jiných částí republiky.

Ubytování pro uživatele domova pro osoby se zdravotním postižením je zajištěno ve dvou kategoriích (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje). Žádný pokoj nemá samostatné sociální zařízení, to je společné.

Uživatelům je poskytována celodenní strava v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel, k dispozici je i strava dietní a diabetická.

DZP Uherský Brod zabezpečuje pro své uživatele kvalitní zdravotní péči vlastními odborně způsobilými zaměstnanci. Další odborná péče je uživatelům poskytována lékaři v jejich ambulancích nebo na specializovaných pracovištích v Uherském Brodě a okolí.

Činnosti s uživateli na jednotlivých odděleních probíhají dle jejich individuálních plánů. Uživatelé s těžším stupněm postižení se věnují upevňování, uchovávání a získávání návyků a dovedností sebeobsluhy. Všichni uživatelé mají možnost využívat rozmanitou nabídku aktivit v zařízení i mimo něho. Součástí domova je vybavená posilovna, tělocvična, sauna, keramická a šicí dílna. Uživatelé mají možnost účastnit se mnoha akcí pořádaných v našem domově (masopust, mikulášská zábava, diskotéky a podobně) i mimo něj (kulturní představení, koncerty, pohybové aktivity a jiné). Uživatelé mají možnost absolvovat ozdravně rekreační pobyty mimo domov (zahraniční i tuzemské pobyty, hory, moře).

Uživatelé se mohou realizovat formou pracovní terapie, která probíhá mimo jiné i v keramické dílně s vlastní vypalovací pecí a ve vyšívací a šicí dílně s tkalcovským stavem. Výrobky uživatelů našeho domova mohla široká veřejnost mnohokrát obdivovat na prodejních výstavách během celého roku v různých částech našeho regionu.

 

Poslání DZP Uh. Brod:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci a s vysokou potřebou míry podpory z důvodu zdravotního postižení.

Domov podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

 

Cílová skupina DZP Uherský Brod

 • Osoby s mentálním postižením

 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením)

Věková kategorie uživatelů je 18 - 64 let.

 

Negativní vymezení cílové skupiny DZP Uherský Brod

 • Osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)

 • Osoby s psychiatrickou diagnózou a osoby s poruchou chování s agresivními projevy, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (psychotici,schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani)

 • Osoby s těžkým tělesným postižením, které vyžadují bezbariérový přístup

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

 

Domov poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Domov poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti hrazené uživateli domova dle sazebníku SSL UH

Kde nás najdete