DZP Kvasice - Poskytované služby

Poskytované služby


V pobytové službě zajišťujeme níže uvedené základní činnosti, které vycházejí z platné legislativy. 

a) Poskytnutí ubytování

Ubytování – kapacita pobytových služeb je celkem 21 míst. Ubytování zajišťujeme v jedno a dvou lůžkových pokojích.

b) Poskytnutí stravy

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d) Pomoc při zvládání úkonů osobní hygieny, nebo poskytnutí odpovídajících podmínek pro osobní hygienu

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) Sociálně terapeutické činnosti

Veškeré činnosti, jejichž poskytováním dochází k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovednosti podporujících sociální začlenění člověka

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, také pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Výše úhrady za pobyt, stravování a fakultativní činnosti je stanovena ve Smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem a odvíjí se od typu poskytované služby, typu ubytování, věku uživatele. Výše úhrady je stanovena individuálně a podléhá plně organizační směrnici Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. O úhradách.

Poskytování fakultativních činností je ošetřeno směrnicí Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. O úhradách za fakultativní činnosti. 

Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím vlastních pracovníků, případně ve spolupráci s odbornými pracovišti či specialisty, vždy od 7:00 do 19:00.