DZP Kvasice - Nabídka pro klienty

Nabízíme
V pobytové službě zajišťujeme níže uvedené základní činnosti, které vycházejí z platné legislativy. 

a) Poskytnutí ubytování

1. Ubytování – kapacita pobytových služeb je celkem 21 míst. Budova je po rekonstrukci v roce 2009.  Ubytování zajišťujeme v jedno a dvou lůžkovách pokojích.

b) Poskytnutí stravy - zařízení disponuje vlastním stravovacím provozem. Strava je zajištěna v rozsahu 3 hlavních jídel, svačiny a přesnídávky. Dle potřeby je poskytována strava dietní.

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d) Pomoc při zvládání úkonů osobní hygieny, nebo poskytnutí odpovídajícíh podmínek pro osobní hygienu

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) Sociálně terapeutické činnosti - veškeré činnosti, jejichž poskytováním dochází k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovednosti podporujících sociální začlenění člověka

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, také pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Výše úhrady za pobyt, stravování a fakultativní činnosti je stanovena ve Smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem a odvíjí se od typu poskytované služby, typu ubytování, věku uživatele. Výše úhrady je stanovena individuálně a podléhá plně organizační směrnici Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. O úhradách.

Poskytování fakultativních činností je ošetřeno směrnicí Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. O úhradách za fakultativní činnosti. 

Život v domově

Život v domově je dominantně ovlivněn potřebami a přáním uživatelů. Náš přístup označujeme za tzv. proklientský, proto dále budeme používat pojem klient.

Běžný život v domově má svá určitá pravidla jako v běžném životě.

Specifická je aktivizační činnost. Co přesně při práci s klientem zvolíme, ovlivňuje zejména jeho přání a jeho individuální specifika a potřeby. V rámci uvedených činností se ale klienti vždy setkávají s tzv. multisenzorickým přístupem. Jedná se o aktivity, které ovlivňují klienta komplexně, ať už je to oblast rozumová, smyslová nebo tělesná. Zaměřujeme se na nácvik zvládání běžných každodenních a sebeobslužných činností.

V rámci stimulačních technik se klienti běžně setkávají s principy konceptu Bazální stimulace. Tento komplexní koncept je aplikován proškoleným personálem, pracovníci mají absolvovaný ucelený výcvik. Koncept je zaměřen na podporu vnímání, komunikace a pohybových schopností člověka. 

Jednou ze základních aplikovaných metod je využívání prvků ergoterapie. Tento rehabilitační přístup prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. V našem zařízení nepracuje ergoterapeut, ale jednotlivé principy pracovníci aplikují na základě seminářů a školení, a také na základě odpovídajícího zákonem stanoveného vzdělání. Klienti mohou pracovat s podporou pracovníků v dílně pracovní terapie, tzv. "domečku". Dílna je detašovaná mimo hlavní budovu, vede k ní chodník s vodicí linií pro nevidomé.  V dílně se setkávají jak s běžnými každodenními činnostmi (nácvik úklidu, příprava nápojů, vaření apod.), ale také za podpory pracovníků si mohou zkusit vyrobit vonnou svíčku, aromatické soli nebo mýdla.V současné době pravidelně využíváme canisterapii. 

Celou řadu aktivit je možno provozovat v zahradě zařízení nebo na 2 terasách.  

Naším hlavním zdrojem informací pro organizaci dne jsou samotní klienti a jejich rodiny. Dle jejich zájmu je doprovázíme na různé kulturní a společenské akce, do obchodu, při využívání veřejných služeb, na rekreační pobyt apod.

Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím vlastních pracovníků, případně ve spolupráci s odbornými pracovišti či specialisty, vždy od 7:00 do 19:00, poté pouze telefonické konzultace.  V případě akutního zhoršení zdravotního stavu je přivolána RZP.

Svou činnost prezentujeme v regionálním tisku a na těchto webových stránkách.