DZP Kvasice - Nabídka pro klienty

Nabízíme
V pobytové službě zajišťujeme níže uvedené základní činnosti, které vycházejí z platné legislativy. 

a) Poskytnutí ubytování

1. Ubytování – kapacita pobytových služeb je celkem 27 míst. Budova je po rekonstrukci v roce 2009.  Ubytování zajišťujeme v jedno, dvou a čtyřlůžkových pokojích. 2 dvoulůžkové pokoje mají samostatné, ostatní pokoje mají společné sociální zázemí.

2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

b) Poskytnutí stravy - zařízení disponuje vlastním stravovacím provozem. Strava je zajištěna v rozsahu 3 hlavních jídel, svačiny a přesnídávky. Dle potřeby je poskytována strava dietní.

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d) Pomoc při zvládání úkonů osobní hygieny, nebo poskytnutí odpovídajícíh podmínek pro osobní hygienu

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) Sociálně terapeutické činnosti - veškeré činnosti, jejichž poskytováním dochází k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovednosti podporujících sociální začlenění člověka

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, také pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Výše úhrady za pobyt, stravování a fakultativní činnosti je stanovena ve Smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem a odvíjí se od typu poskytované služby, typu ubytování, věku uživatele. Výše úhrady je stanovena individuálně a podléhá plně organizační směrnici Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. O úhradách.

Poskytování fakultativních činností je ošetřeno směrnicí Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. O úhradách za fakultativní činnosti. 

Život v domově

Život v domově je dominantně ovlivněn potřebami a přáním uživatelů. Náš přístup označujeme za tzv. proklientský, proto dále budeme používat pojem klient.

Běžný život v domově má svá určitá pravidla jako v běžném životě.

Specifická je aktivizační činnost. Co přesně při práci s klientem zvolíme, ovlivňuje zejména jeho přání a jeho individuální specifika a potřeby. V rámci uvedených činností se ale klienti vždy setkávají s tzv. multisenzorickým přístupem. Jedná se o aktivity, které ovlivňují klienta komplexně, ať už je to oblast rozumová, smyslová nebo tělesná. Zaměřujeme se na nácvik zvládání běžných každodenních a sebeobslužných činností.

V rámci stimulačních technik se klienti běžně setkávají s principy konceptu Bazální stimulace. Tento komplexní koncept je aplikován proškoleným personálem, pracovníci mají absolvovaný ucelený výcvik. Koncept je zaměřen na podporu vnímání, komunikace a pohybových schopností člověka. 

Jednou ze základních aplikovaných metod je využívání prvků ergoterapie. Tento rehabilitační přístup prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. V našem zařízení nepracuje ergoterapeut, ale jednotlivé principy pracovníci aplikují na základě seminářů a školení, a také na základě odpovídajícího zákonem stanoveného vzdělání. Klienti mohou pracovat s podporou pracovníků v dílně pracovní terapie, tzv. "domečku". Dílna je detašovaná mimo hlavní budovu, vede k ní chodník s vodicí linií pro nevidomé.  V dílně se setkávají jak s běžnými každodenními činnostmi (nácvik úklidu, příprava nápojů, vaření apod.), ale také za podpory pracovníků si mohou zkusit vyrobit vonnou svíčku, aromatické soli nebo mýdla.

Celou řadu aktivit je možno provozovat v zahradě zařízení nebo na 2 terasách.  

Naším hlavním zdrojem informací pro organizaci dne jsou samotní klienti a jejich rodiny. Dle jejich zájmu je doprovázíme na různé kulturní a společenské akce, do obchodu, při využívání veřejných služeb, na rekreační pobyt apod.

Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím vlastních pracovníků, případně ve spolupráci s odbornými pracovišti či specialisty, vždy od 7:00 do 19:00, poté pouze telefonické konzultace.  V případě akutního zhoršení zdravotního stavu je přivolána RZP.

Svou činnost prezentujeme v regionálním tisku a na těchto webových stránkách.

Kde nás najdete