DZP Kvasice - Aktuality

 Zákaz návštěv v zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o.

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dochází s platností od 23. 9. 2020 k zákazu návštěv na všech pobytovrých sociálních službách Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. do odvolání (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba). Výjimku tohoto zákazu, ale s přesně stanovenými pravidly sociální služby pro návštěvy, tvoří uživatelé v terminálním stadiu, nezletilí uživatelé a uživatelé s omezením ve svéprávností.

 

Podmínky povolení návštěv od 23. 9. 2020 v DZP Kvasice

Obecné zásady (společné pro obě formy) - Návštěvy budou probíhat za dodržení všech níže uvedených opatření:

 

 • Je možné donášet a předávat věci uživatelům DZP Kvasice.
 • Jsou umožněny návštěvy u uživatelů v DZP Kvasice každý den, a to:

1) návštěvy, které probíhají v zařízení DZP Kvasice

2) návštěvy, které probíhají mimo zařízení DZP Kvasice

 • Časové vymezení doby návštěv:
  • Pondělí- pátek- od 14,00 do 16,30 hod.
  • Sobota- neděle, svátek- od 9,30 do 11,00 a  14,00-16,30 hod.
  • Tento termín si každý zájemce o návštěvu v domově předem domluví se sociální pracovnicí tak, aby nedocházelo k souběhu více návštěv ve stejném čase. Rezervaci je nutné učinit min. jeden pracovní den před plánovanou návštěvou, je možná pouze na tel. 734262115, a to v pracovní dny v čase od 7,00 hod do 15,30 h. Rezervace předem je nezbytná pro řádné zajištění návštěv.
  • Dvě varianty- MÍRNĚJŠÍ (v případě příznivé epidemiologické situace) A PŘÍSNĚJŠÍ FORMA (v případě zhoršení epidemiologické situace).
  • Vedoucí daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv omezit nebo neumožnit.
  • Je zajištěno dodržování provozního řádu daného pracoviště a návštěvních hodin.

 

Koordinace návštěv v DZP Kvasice (MÍRNĚJŠÍ FORMA):

 • Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků.
 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem a návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 • Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou) se sociální pracovnicí.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. Čas návštěvy bude stanoven předem.
 • Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu. Je rovněž nezbytné, aby v případě, že uživatel má již v konkrétním dni plánovanou individuální či společnou aktivitu mimo zařízení DZP Kvasice (vyšetření u lékaře, výlet), byla návštěva a její vhodnost individuálně posouzena s ohledem na zdravotní stav uživatele a plánované aktivity.
 • Návštěva musí vyplnit čestné prohlášení o tom, že se u něho neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále prohlašuje, že jí nebyla nařízena karanténa a v posledních 14 dnech nebyla ve styku s osobou vykazující příznaky nemoci Covid-19.;

 

 1. Návštěvy v zařízení DZP Kvasice

Místa určené pro návštěvy v zařízení DZP Kvasice:

 1. prostory zahradyzařízení (tato varianta je preferovaná).
 2. v obývací pokoj ve 2 NP (není možná návštěva, pokud by v izolačním pokoji byl umístěn suspektní uživatel).

Postup:

 • Návštěva vždy zvoní na zvonek před vstupem do zařízení na ošetřovnu. Přijde otevřít zdravotní sestra, změří teplotu s využitím bezkontaktních teploměrů, vyzve návštěvu k desinfekcí obuvi (desinfekční zóna),poté provede desinfekci rukou. Zdravotní sestra se návštěvy dotazuje na zdravotní stav se zaměřením na příznaky nemoci COVID-19. Pokud má osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá návštěva se zapíše do Knihy návštěv v době pandemie COVID-19 (kde uvede- jméno a příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného uživatele). Následně zdravotní sestra doprovodí návštěvu na místo setkání.
 • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy (areálu zahrady) a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce (vlastní desinfekce nebo bude poskytnutá zdravotní sestrou).
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěva nesmí používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Pokud to počasí dovolí, budou návštěvy probíhat v zahradě. Jinak je v DZP Kvasice pro návštěvy vyčleněn obývací pokoj.
 • Návštěva musí dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem, kterou provede zdravotní sestra.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

 

Koordinace návštěv v DZP Kvasice (PŘÍSNĚJŠÍ FORMA):

 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (rodinný příslušník, jiná blízká osoba, dobrovolník) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 • Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou) se sociální pracovnicí.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • Návštěva 2 dospělých osob na jednoho uživatele. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu. Je rovněž nezbytné, aby v případě, že uživatel má již v konkrétním dni plánovanou individuální či společnou aktivitu mimo zařízení DZP Kvasice (vyšetření u lékaře, výlet), byla návštěva a její vhodnost individuálně posouzena s ohledem na zdravotní stav uživatele a plánované aktivity.
 • Doporučená doba návštěvy je 1 hodina. Čas návštěvy bude stanoven předem.

 

Místa určené pro návštěvy:

 1. v prostory zahradyzařízení (tato varianta je preferovaná).
 2. v obývací pokoj ve 2 NP (není možná návštěva, pokud by v izolačním pokoji byl umístěn suspektní uživatel).

 

 

Postup:

 • Návštěva vždy zvoní na zvonek před vstupem do zařízení na ošetřovnu. Přijde otevřít zdravotní sestra, změří teplotu s využitím bezkontaktních teploměrů, vyzve návštěvu k desinfekcí obuvi (desinfekční zóna),poté provede desinfekci rukou. Zdravotní sestra se návštěvy dotazuje na zdravotní stav se zaměřením na příznaky nemoci COVID-19. Pokud má osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá návštěva se zapíše do Knihy návštěv v době pandemie COVID-19 (kde uvede- jméno a příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného uživatele). Následně zdravotní sestra doprovodí návštěvu na místo setkání.
 • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy (areálu zahrady) a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce (vlastní desinfekce nebo bude poskytnutá zdravotní sestrou).
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěva nesmí používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Pokud to počasí dovolí, budou návštěvy probíhat v zahradě. Jinak je v DZP Kvasice pro návštěvy vyčleněn obývací pokoj.
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem, kterou provede zdravotní sestra.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

 

 1. Návštěvy mimo zařízení DZP Kvasice

Uživatelé DZP Kvasice mohou odcházet, odjíždět na návštěvy mimo zařízení DZP Kvasice za splnění níže uvedených podmínek:

 • při návratu zpět do služby musí uživatel/opatrovník/návštěva vyplnit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

 

 • Návštěva vždy zvoní na zvonek před vstupem do zařízení na ošetřovnu. Přijde otevřít zdravotní sestra, změří teplotu s využitím bezkontaktních teploměrů, vyzve návštěvu k desinfekcí obuvi (desinfekční zóna),poté provede desinfekci rukou. Zdravotní sestra se návštěvy dotazuje na zdravotní stav se zaměřením na příznaky nemoci COVID-19. Pokud má osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá návštěva se zapíše do Knihy návštěv v době pandemie COVID-19 (kde uvede- jméno a příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného uživatele).
 • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěva nesmí používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Návštěva musí dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (rodinný příslušník, jiná blízká osoba, dobrovolník) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 • Návštěva 2 dospělých osob na jednoho uživatele. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

 

 

V Kvasicích dne 23.9.2020             Mgr. Lenka Pelikánová, vedoucí DZP Kvasice