DZP Kunovice - Na Bělince - O domově

 EUROINSTITUT | vzděláváním proti handicapu


 

 

 


Na nákupu INTERAKTIVNÍ TABULE pro naše dětské klienty se podíleli formou darů:

Obec Březová – 2100,-- Kč

Obec Čejkovice – 4223,-- Kč

Město Uherský Brod – 5000,-- Kč

Město Uherský Ostroh – 3000,-- Kč

Město Zlín – 19.000,-- Kč

 

 

 

Stručný popis zařízení: 

Objekt byl postaven v 70. letech minulého století jako MŠ n.p. LET Kunovice. V roce 1993 byl odkoupen Okresním ústavem sociálních služeb Uherské Hradiště a rekonstruován na Ústav sociální péče pro mládež. Postupnými úpravami získal současnou podobu, kterou tvoří hlavní trojpodlažní budova spojená krčkem s přízemním hospodářským traktem (kuchyně, prádelna, skladovací prostory) a nová dvoupodlažní budova s 11 dvojlůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím, která byla dokončena v roce 2011 v rámci investiční akce, financované Zlínským krajem, s názvem "Zlepšení kvality bydlení- přístavba". Pohyb ve více budovách kromě schodišť je umožněn i osobními   výtahy. Dále je k dispozici samostatně stojící garáž, dílna a dvě skladovací místnosti. Nad hlavní budovou vznikly, díky půdní vestavbě, realizované v roce 2008, prostory pro školní učebny, hostinský pokoj, nové terapeutické dílny, tělocvičnu, společenskou místnost a šatny se sociálním zázemím pro personál. Díky  sponzorským darům bylo na jednom oddělení v roce 2012 realizováno zvedací zařízení  pro naše imobilní klienty. Při ergoterapeutických činnostech se klienti zdokonalují při práci v keramické dílně, pracují aktivně či pasivně  s papírem i s modelářskou hlínou, kreslí. Pasivně se také účastní pracovních aktivit také na zahradě Domova, úklidu vnějších a vnitřních prostor či na jejich výzdobě při různých příležitostech. Sportovní aktivity se odehrávají v tělocvičně, kde je plně využíván motomed. Přímo v  jednotlivých domácností se s klienty pracuje v rámci Bazální stimulace (náš Domov má pro tuto činnost udělen certifikát). V rámci prostorových a finančních možností se snažíme pro naše klienty neustále rozšiřovat nabídku terpeutických činností a aktivit (canisterapie,hudební činnosti, arteterapie, snoezelen) a také nabídku fakultativních služeb (perličkové koupele, různé druhy masáží, manikúru, pedikúru........).

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle indviduálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince

Strategický cíl zařízení:

Zvyšování kvality poskytované služby.

Dlouhodobý cíl č. 1

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování.

Krátkodobý cíl

 1. Poskytovat pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování prostřednictvím vzdělávání a pravidelně prováděných kontrol.
 • Termín – konec roku 2021
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení
 1. Pečlivý výběr klíčových pracovníků vzhledem k jejich osobnostním vlastnostem a volbě uživatelů.
 • Termín – konec roku 2021
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice

Dlouhodobý cíl č. 2

Zvyšovat kvalitu poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našeho domova   při respektování a využití stávajících schopností uživatelů.

Krátkodobý cíl

 1. Zkvalitnění života a péče o svou osobu alespoň u 10 klientů prostřednictvím zajištění služeb fyzioterapeuta a canisterapeutického týmu.
 • Termín – konec roku 2021
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci
 1. Podporovat vztahy a sociální kontakty všech uživatelů s rodinou, blízkými osobami a okolím v době covidové, využitím např. videohovorů.
 • Termín – konec roku 2021
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení, klíčoví pracovníci
 1. Zkvalitnit podmínky bydlení uživatelů prostřednictvím úpravy prostředí, pořízením nového vybavení a rekonstrukcí 1. domácnosti.
 • Termín – konec roku 2021
 • Zodpovědnost – vedoucí zařízení
 1. Zlepšení kvality života prostřednictvím zprostředkování služeb terénního aktivizačního asistenta minimálně u 2 klientů.
 • Termín – konec roku 2021
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci

Dlouhodobý cíl č. 3

Snížit kapacitu zařízení do konce roku 2021 o 30 %.

Krátkodobý cíl

Snížit kapacitu zařízení na 43 lůžek.

 1. Termín – konec roku 2021
 2. Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení

Vyhodnocování dlouhodobých a krátkodobých cílů

Krátkodobé cíle

 • Vyhodnocení probíhá dle nastavených termínů.
 • Využíváme dotazníkových šetření.
 • Dle potřeby aktualizujeme standardy kvality sociálních služeb. 
 • Zápis je přiložen ke standardu.

Dlouhodobé cíle

 • Kontrola dlouhodobých cílů probíhá jedenkrát za rok.
 • Zápis je přiložen ke standardu.

Principy poskytování služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižení Kunovice – Na Bělince:

Služby poskytujeme na principech profesionality, důvěry a partnerství, což pro nás znamená:

 • sociální cítění
 • pozitivní přístup
 • důvěra
 • úcta ke klientům
 • zapojení klientů (činnosti, aktivity, terapie, individuální plánování)
 • odbornost
 • profesionalita
 • vzdělávání pracovníků
 • flexibilita
 • schopnost pracovníků naslouchat
 • schopnost pracovníků empatie
 • schopnost pracovníků poskytnout podporu
 • schopnost pracovníků poradit
 • schopnost pracovníků sebereflexe
 • schopnost pracovníků zpracovávat informace

Cílová skupina

- Osoby s jiným zdravotním postižením ( jedná se o osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením)     

-Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a fyzickým postižením-dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí).

-Osoby s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny

Děti předškolního věku (od 3 do 6 let)

Mladší děti 7 až 10 let

Starší děti 11 – 15 let

Dorost 16 až 18 let

Mladí dospělí 19 až 26 let

Dospělí 27 až 64 let

Horní věková hranice pro přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby je věk žadatele do 26 let.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí.
 3.  Žadateli poskytovatel v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice – Na Bělince.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití  a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro klienty.