DZP Kunovice - Na Bělince - Aktuality

 EUROINSTITUT | vzděláváním proti handicapu


 

Na nákupu INTERAKTIVNÍ TABULE pro naše dětské klienty se podíleli formou darů:

Obec Březová – 2100,-- Kč

Obec Čejkovice – 4223,-- Kč

Město Uherský Brod – 5000,-- Kč

Město Uherský Ostroh – 3000,-- Kč

Město Zlín – 19.000,-- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvní řád Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DZP) Kunovice Na Bělince platný od 25. 5. 2020 v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

 1. Každý návštěvník DZP Kunovice Na Bělince je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto řádu v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir) platného od 25. 5. 2020 a dbát pokynů pracovníků zařízení.
 1. Návštěvy nesmí svým chováním ohrožovat, omezovat ani rušit klid, pořádek a pracovní režim v DZP.
 1. Každá návštěva musí být předem telefonicky nahlášena, a to z kapacitních důvodů návštěvní místnosti  a nutnosti provádění dezinfekčních procesů souvisejících s návštěvou.
 1. Návštěvy se zapíší do návštěvní knihy umístěné ihned při vchodu do zařízení, a to s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, trvalého bydliště a jména navštíveného uživatele.
 1. Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C, je návštěva zakázána.
 1. Každá osoba musí vyplnit čestné prohlášení o tom, že se u něho neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále prohlašuje, že jí nebyla nařízena karanténa a v posledních 14 dnech nebyla ve styku s osobou vykazující příznaky nemoci Covid-19. Toto čestné prohlášení bude součástí návštěvní knihy, následně si je bude přebírat sociální pracovnice.
 1. Návštěvy mohou donášet a předávat věci a potraviny klientům DZP.
 1. Návštěvy klientů jsou umožněny každý den od00 do 16,30 hodin.
 1. Každá návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti, popř. na zahradě zařízení, a to nejvýše v počtu dvou dospělých osob u jednoho uživatele na dobu maximálně 60 minut. Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu. Návštěvy na pokojích nejsou povoleny.
 1. Každá návštěva bude mít vlastní ochranu úst a nosu a to respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 1. Při vstupu do zařízení musí každá návštěvu konající osoba provést desinfekci rukou, projít desinfekční zónou a nasadit si ochranné návleky na obuv.
 1. Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v DZP.
 1. Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2 m, nejedná-li se o rodinné příslušníky.
 1. Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem
 2. Po každé návštěvě musí dojít k větrání dané místnosti či pokoje.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu a nezletilé uživatele – posuzováno individuálně.

Dne 25. 5. 2020, vedoucí DZP Kunovice Na Bělince Mgr. Marcela Trvajová.   

Dne 5.12.2020, aktualizovala Mgr. Romana Bartošíková, vedoucí sociální pracovnice

  

 

 

Čestné prohlášení:

 

Já níže jmenovaný/á ………………………………………….vstupující  do objektu DZP Kunovice Na Bělince za uživatelem………………………….. neprojevuji, a v posledních dvou týdnech se u mne neprojevily, žádné příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále prohlašuji, že mi nebyla nařízena karanténa a v posledních 14 dnech jsem nebyl/a ve styku s osobou nakaženou koronavirem či vykazující příznaky nemoci Covid-19.

 

 

Jméno, příjmení …………………………………………………………..

Trvale bytem………………………………………………………………

Telefonní číslo( popř. datum narození) …………………………………..

Teplota ……………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení navštíveného ……………………………………………

 

Jsem si vědom právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé!

Covid-19 je nakažlivou lidskou nemocí dle nařízení vlády č. 453/2009 Sb. Šířením nakažlivé lidské nemoci byť z nedbalosti se osoba může dopustit trestného činu dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Datum ………………                                                 Podpis opatrovníka…………………

 


 

Informace o zpracování osobních údajů návštěv v objektu

Rádi bychom Vám objasnili detaily zpracování osobních údajů, které po Vás vyžadujeme při vstupu do našeho objektu v období pandemie COVID-19.

V období, kdy je v důsledku přítomnosti onemocnění COVID-19 vyhlášena celosvětová pandemie, jsme povinni důsledně chránit naše klienty, kteří jsou v nejohroženějších skupinách. Věříme, že v této souvislosti pochopíte naše oprávněné zájmy pro získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů.

Na základě pokynů Ministerstva zdravotnictví České republiky zjišťujeme u každé navštěvující osoby symptomy koronavirové nákazy. Vedeme evidence navštěvujících osob (jméno, příjmení,  telefonní kontakt případně datum narození) pro případ, kdyby se v následujících dnech nákaza v nařízení prokázala, abychom předali kontaktní údaje potenciálně nakažených osob Krajské hygienické stanici Zlínského kraje s cílem co nejrychlejšího zamezení dalšího šíření nákazy. Tyto údaje evidujeme pouze pro tento účel a jen po dobu přítomnosti pandemie COVID-19 ve světě. Po jejím odvolání všechny tyto údaje zlikvidujeme. K Vašim údajům má přístup pouze pověřený pracovník zařízení, který dohlíží na jejich odpovídající zabezpečení, a není oprávněn je zpracovávat pro jiný než výše uvedený účel.

Správcem Vašich osobních údajů je společnosti Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1298.

Dle nařízení GDPR máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 1. na informace,
 2. na přenositelnost osobních údajů,
 3. požadovat umožnění přístupu kVašim osobním údajům,
 4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 5. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 9. podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Zpracování Vašich osobních údajů vyhodnotíme.

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobních údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: dpo@ssluh.cz nebo písemně na adrese: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště.


Testování všech našich zaměstnanců pod vedením vedoucí sestry paní Bc. Jany Blažkové.

Všichni naši pracovníci jsou NEGATIVNÍ 

 

 

Děkujeme společnosti Datart za dar v podobě automatické pračky a sušičky.
Díky tomu se můžou naši klienti zapojovat do běžných denních činností spojených s péčí o domácnost.  ♥♥  DĚKUJEME ♥♥  ☺ 9.4.2020

 

 

pasivní pečení jablečného štrůdlu za pomoci pracovníků

Naše malé/ velké princezny vaří


   


vánoční dárky od KRABICE OD BOT

 

Práce v keramické dílně

VYDLABÁVÁNÍ DÝNÍ 

Velehrad

OLYMPIÁDA

ZÁMEK BUCHLOVICE

 DIVADLO SLUNEČNICE

Letecké muzeum srpen 2019

HUDEBNÍ ČINNOSTI - srpen

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 7.8.2019

PIKNIK V TRÁVĚ

ZOO HODONÍN 20.6.2019

Pobyt dětí na Smraďavce 10.6.- 14.6.2019


Pobyt AMFÍK BUKOVINA POPOVICE 3.6.-7.6.2019

FAŠANK NA BĚLINCE 2019

více na

https://www.facebook.com/DZP-Kunovice-Na-B%C4%9Blince-p-o-678952285583938/

 OSLAVA NAROZENIN