DZP Uherský Brod - Poskytované služby

DZP Uh. Brod poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením + lékařská péče, fakultativní služby (doprava, sauna apod.)

Život v domově

Cíl služby:

 • Podporovat klienty služeb v dosahování co nejvyšší míry schopnosti vést běžný způsob života a rozhodovat se o osobních záležitostech.
 • Udržovat a rozvíjet schopnosti klientů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v domově a v běžném společenském prostředí.

Cíle DZP Uherský Brod na rok 2023

Transformace DZP Uh. Brodv rámci koncepce zlínského kraje byl vytvořen transformační plán, který byl schválen Radou Zlínského kraje. V roce 2022 byl vypracován nový, aktualizovaný transformační plán (včetně všech nezbytných příloh), kdy následně budeme pokračovat v realizaci jednotlivých kroků dle nastaveného transformačního plánu. 

 • Schůzky s podporovatelem – pravidelná setkání s Mgr. Lukášem Spurným (erudovaný odborník, vedoucí DOZP, který má zkušenosti s procesem transformace). Schůzek s podporovatelem se účastní členové transformačního týmu. Na tyto schůzky budou dle potřeby přizvány také tyto osoby: veřejný opatrovník, ostatní opatrovníci (rodiče, příbuzní), zástupce zřizovatele a poskytovatele a popř. další osoby, vždy s ohledem na naplánovaný program setkání transformačního týmu.
 • Podpora od externích pracovníků v oblasti AAK a supervize (individuální, týmová, případová)
 • Vzdělávání pracovníků
 • Příprava a předávání informací klientům za účelem úspěšné transformace
 • Předávání informací – schůzky s opatrovníky, blízkými osobami, odbornou i širokou veřejností

 Nácviky vedoucí k osamostatňování klientů

– zvyšování kompetencí potřebných pro život v běžné domácnosti, popř. pro možnost bydlení v jiném typu sociální služby, rozvíjení nebo udržování stávajících schopností klientů, aby byli co nejvíce samostatní

 • Realizace nácviku bude popsána v IP klienta (jedná se o nácviky praní, vaření, nácvik hospodaření s finančními prostředky, nakupování a bezpečný pohyb mimo zařízení, aj.)
 • za realizaci zodpovídá klíčový pracovník a dohled nad nimi provádí koordinátor IP, sociální pracovnice
 • hodnocení nácviků vyplývající z IP provádí klíčový pracovník klienta společně s klientem dle nastavených kroků a termínů
 • Hodnocení za sledované období (1 kalendářní rok) provádí pověřená osoba z každé domácnosti

 

 Prohlubování způsobu alternativní a augmentativní komunikace do praxe s klienty

 • Schůzky pracovníků (individuální, skupinové – dle potřeby) v rámci podpory rozvoje AAK u klientů s pověřenou pracovnicí určenou v DZP Uh. Brod pro oblast AAK, s podporovatelem v oblasti AAK (ověření, popř. přenastavení komunikačních systémů s klienty v praxi, rozvoj AAK). Na zdárnou realizaci a zavádění do praxe dohlíží klíčový pracovník neverbálně komunikujícího klienta, pověřená pracovnice pro oblast AAK, sociální pracovnice.
 • Klíčový pracovník nastavuje vždy na začátku měsíce cíl včetně způsobu jeho realizace v rozvoji AAK u neverbálně komunikujícího klienta v jeho komunikačním listu. Na konci měsíce zhodnotí, jak se daný cíl dařilo naplňovat, co se dařilo, co naopak nesplňovalo svůj účel, zda je potřeba v nastaveném cíli pokračovat nebo nastavit jiný způsob rozvoje AAK.

 Vyhledávání vhodných návazných služeb

 • Zmapování zájmu u klientů o docházení do návazných služeb ve městě a v blízkém okolí – zodpovídá klíčový pracovník klienta.
 • Zjištění dostupných informací o poskytovatelích návazných sociálních služeb (aspekty týkající se využití daných subjektů – cílová skupina, kapacita, dostupnost, provozní doba služby aj.) – zajistí sociální pracovnice.
 • Zajištění doprovodu nebo služebního vozu k potřebám klientů využívající případné návazné služby – proškolené osoby k používání služebního automobilu, pracovníci v přímé péči, soc. pracovnice.

 Zapojení klientů do místní komunity

 • Kontakt klientů s osobami mimo zařízení (město, procházka, pobyt v domácím prostředí).
 • Účast na akcích mimo zařízení (výlety, rekreace, koncert, výstavy, jarmark…).
 • Využívání místních služeb – obchody, kadeřník, pošta, cukrárna atd.
 • Za naplňování a realizaci výše uvedených bodů zodpovídají klíčoví pracovníci, pracovníci v přímé péči, popř. sociální pracovnice, vedoucí domova.
 • O realizaci provedou záznam v programu CYGNUS 2.

 

Zásady DZP Uherský Brod

 • Dodržování práv klientů - zařízení usiluje o vytváření podmínek, ve kterých mohou klienti naplňovat svá práva
 • Nezávislost - klientům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k nezávislosti klienta na službě a pracovnících
 • Integrace - způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života klientů a zachování přirozených vazeb na komunitu
 • Respektování volby klientů - vytváření podmínek v nichž se klienti mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí
 • Respektování potřeb - prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby klientů a naplňovat to, co klienti skutečně potřebují
 • Partnerství - rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x klient, management x zřizovatel apod.