DZP Staré Město - O domově

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město je jedním ze zařízení Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o., jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

DZP Staré Město tvoří komplex vzájemně propojených dvou ubytovacích budov
a technické části, jehož součástí je centrální kuchyně, prádelna, sklady, prostory pro společné akce, kaple, místnosti pro terapie, tělocvična, snoezelen a zázemí pro zaměstnance. Veškeré prostory zařízení jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva lůžkové výtahy. Ubytovací část zařízení je rozdělena na čtyři oddělení. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, bez vlastního sociálního zařízení, uživatelé mají možnost si je doplnit vlastními doplňky. Součástí oddělení jsou společná WC, koupelna a sprcha, kuchyňka, místnost pro pracovníky a prostory, které slouží jako jídelna nebo společenská místnost. Ve dvou jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou probíhá příprava klientů na přechod do přirozeného prostředí.

DZP Staré Město poskytuje pobytovou sociální službu 49 dospělým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení.

Poslání Domova

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město je podpora a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit využitím jiné sociální služby. Primárně poskytujeme podporu a pomoc těm osobám, které potřebují péči a podporu 24 hodin denně a žijí na území Zlínského kraje anebo zde mají sociální vazby. Stávající uživatele s nízkou mírou potřebné podpory podporujeme v přechodu do sociálních služeb komunitního typu, vzhledem k individuálním možnostem a potřebám uživatele.

Zásady

 • individuální a empatický přístup
 • podpora klienta v samostatnosti a soběstačnosti
 • podpora klienta při využívání běžných veřejných služeb s cílem jeho začlenění do společnosti
 • podpora a pomoc při navazování partnerských a přátelských vztahů
 • vzájemná spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky.

Cílová skupina

Služba DZP Staré Město je určena pro:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením (mentálním postižením v kombinaci
  s tělesným postižením anebo s poruchami autistického spektra)

Věková kategorie:

 • mladší dospělí          (19-26 let)
 • dospělí                     (27-64 let)
 • mladší senioři           (65-80 let)
 • starší senioři             (nad 80 let)

Služby neposkytujeme:

 • osobám mladším 19 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Strategický cíl 

Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město. V horizontu pěti let (do roku 2028) budou v DZP Staré Město poskytovány služby především osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž zjištěné potřeby vyžadují vysokou míru podpory a péče. Uživatelé s nízkou, eventuálně střední mírou podpory, a uživatelé s poruchami autistického spektra budou podporováni v přechodu do služeb komunitního typu.

Cíle

Cíl 1

Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

Cílem je transformovat DZP, aby osoby se zdravotním postižením užívaly službu dle zjištěných zmapovaných potřeb, a to v přirozeném prostředí s podporou služeb komunitního typu. Byl zpracován transformační plán DZP Staré Město, který svým obsahem respektuje Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče vydaných MPSV. V souladu se zpracovaným transformačním plánem probíhají kroky vedoucí k transformaci zařízení. Transformační plán bude v případě potřeby aktualizován.

Cíl 2

Podporovat přechod stávajících uživatelů s nízkou mírou podpory do pobytových služeb komunitního typu.

Podpora přechodu uživatelů s nízkou mírou podpory zahrnuje motivaci vytipovaných uživatelů pro změnu, aktivní vyhledávání možnosti přechodu těchto uživatelů do stávajících chráněných bydlení v rámci Sociálních služeb Uherské Hradiště nebo aktivní vyhledávání možnosti přechodu uživatelů s nízkou mírou podpory do komunitních pobytových služeb jiných poskytovatelů.

Cíl 3

Snížit kapacitu zařízení tak, aby zařízení bylo využíváno především osobami, které mají vysokou míru potřebné podpory. 

Cíl snížení kapacity o 30 % (z výchozí kapacity 64 uživatelů) znamená omezení příjmu nových uživatelů na základě pravidel pro přijímání uživatelů tak, aby do zařízení byli přijímány především osoby s vysokou mírou podpory a osoby, které žijí na území Zlínského kraje anebo zde mají sociální vazby. V návaznosti na cíl 1 podporovat přechod uživatelů do pobytových služeb komunitního typu, které lépe odpovídají jejich identifikovaným potřebám.

Cíl 4

Zvýšit kvalitu života uživatelů

Humanizace prostředí zařízení zahrnuje, v návaznosti na snížení počtu uživatelů v jednotlivých odděleních, úpravu prostředí tak, aby oddělení co nejvíce připomínala domácnost.

Cíl 5

Realizovat komunikační strategii zaměřenou vně zařízení (opatrovníci a rodinní příslušníci, obce, veřejnost).

Tento cíl zahrnuje přípravu opatrovníků, rodinných příslušníků, zástupců obcí, odborné a široké veřejnost na změny v přístupu k poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením tak, aby tyto změny byly nejen přijímány, ale i podporovány a aby byly v běžné společnosti vytvářeny podmínky a příležitosti pro integraci a inkluzi osob se zdravotním postižením.

Cíl 6.

Posílit kompetence pracovníků v přímé práci a posílit kompetence sociálních pracovníků, v návaznosti na realizované změny a zjištěné potřeby

Cílem je, aby systém řízení sociální služby byl přehodnocen s důrazem na posílení kompetencí sociálních pracovníků a tím došlo k postupnému přechodu od medicínského modelu poskytování služby k modelu sociálnímu. Cílem je dále posílit kompetence pracovníků v přímé práci a optimalizovat jejich počet tak, aby služba byla poskytována s důrazem na individuální potřeby uživatelů, s respektem k míře potřebné podpory a věku uživatele. Důraz bude kladen také na cílené vzdělávání pracovníků v přímé práci, zaměřené především na podporu uživatelů v rozhodování, podporu v komunikaci a práci s riziky.

Cíl 7

Posílit kompetence uživatelů. Poskytovat pouze takovou podporu, jakou člověk skutečně potřebuje.

Cíl posílení kompetencí uživatelů zahrnuje maximální možné zapojení uživatelů do rozhodování o svém životě, nastavení individuálních plánů komunikace s uživateli, kteří nekomunikují verbálně, nastavení funkčního systému individuálního plánování, včetně zpracovaných individuálních plánů rizik.

Cíl 8

Aktivně vyhledávat možnosti využívání návazných ambulantních služeb pro uživatele a možnosti zaměstnání uživatelů na chráněném či volném trhu práce.

Cíl zahrnuje systematické vyhledávání návazných ambulantních sociálních služeb či zaměstnání pro uživatele, komunikaci a spolupráci s těmito subjekty.