DZP Medlovice - Poskytované služby

Služby poskytované ze zákona

Sociální služba v DZP Medlovice dle § 48 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí služby je i základní poradenství dle § 2 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita sociální služby je 9 lůžek. 

Sociální služba je poskytována ve dvou domácnostech v jedno, dvou  a třílůžkových pokojích.

I. domácnost

Zde jsou poskytovány sociální služby klientům s těžkým kombinovaným postižením, kteří jsou plně odkázáni na péči druhé osoby a jsou trvale upoutáni na lůžko. Náplní poskytované služby v této domácnosti je poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplněné o péči rehabilitační, s uplatněním prvků bazální stimulace, rozvoj komunikace pomocí alternativních a augmentativních technik. Služby jsou zaměřeny jak na rozvoj pohybových schopností, tak i na péči o citový a smyslový rozvoj klientů v rámci jejich schopností a možností, navazování, upevňování sociálních vazeb na rodinu, pracovníky i mezi klienty navzájem. U klientů usilujeme o osvojení a upevňování základních sebeobslužných dovedností a hygienických návyků.

 

II. domácnost

Služby této domácnosti jsou určeny imobilním nebo částečně mobilním klientům (lezení, plazení, překulování se, sezení s oporou, chůze s dopomocí). Služby jsou zaměřeny jak na rozvoj pohybových schopností, tak i na péči o citový a smyslový rozvoj klientů v rámci jejich schopností a možností, navazování, upevňování sociálních vazeb na rodinu, pracovníky i mezi klienty navzájem. U klientů usilujeme o jejich mobilizaci, osvojení a upevňování základních sebeobslužných dovedností a hygienických návyků. Náplní poskytované služby v této domácnosti je také poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplněné o péči rehabilitační, s uplatněním prvků bazální stimulace, rozvoj komunikace pomocí alternativních a augmentativních technik.

 

Sociální služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi poskytovatelem a klientem (jeho opatrovníkem).

Ve Smlouvě jsou uvedeny články: předmět smlouvy a osobní cíl klienta, druh a rozsah poskytování sociální činnosti, ubytování, stravování, stanovení zálohy na úhradu a typ úhrady za poskytované sociální služby, způsob vyúčtování úhrady za skutečně poskytované sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy, závěrečná ustanovení.

Úhrada za službu je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a dle organizační směrnice O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb typu DZP, DS, DZR. Aktuální sazebník, který je přílohou organizační směrnice - viz. Dokumenty.

Poskytovatel dále poskytuje klientovi nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které jsou vymezeny v Sazebníku fakultativních činností Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice vycházející z organizační směrnice Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění. Sazebník fakultativních činností - viz. Dokumenty.

         
Úhradu doplatků za léky a další zdravotnické potřeby a placené výkony hradí klient služby.

Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče

Zdravotní péče je zajištěna smluvními lékaři a zdravotnickým personálem DZP. Speciální odborná vyšetření a ošetření provádí podle potřeby lékaři (dermatolog, ORL, oftalmolog, neurolog, gynekolog, …).     

Každý z kientů má možnost vybrat si svého ošetřujícího lékaře. Pokud tento lékař není smluvním lékařem Domova a má ordinaci mimo obec Medlovice, dopravu k tomuto lékaři si hradí klient sám. Pokud si klient nezvolí jinak, je zdravotní péče zajištěna smluvními lékaři Domova. Domov nabízí svým klientům odbornou ošetřovatelskou péči, která je zabezpečena kvalifikovanými zdravotními sestrami. Ostatní speciální odborná vyšetření a ošetření zajišťují specializovaní lékaři. Dopravu k tomuto lékaři si hradí sám, mimo dopravu zajištěnou sanitkou. Klient, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční oddělení nemocnice.

Bazální stimulace - využívání konceptu Bazální stimulace umožňuje komunikaci formou dotyku a poskytuje individuální a přitom efektivní ošetřovatelskou péči. Z konceptu Bazální stimulace využíváme metody polohování, rehabilitační cvičení a masážní techniky.


V Domově probíhají canisterapie a muzikoterapie, které jsou zajišťovány externím terapeutem.

S doprovodem pracovníků v sociálních službách je klientům zajištěn kontakt se společenským prostředím (procházky po obci, návštěva obchodu, restaurace, kulturní akce obce, výlety).