Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Cílová a vyloučená skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu našeho domova se zvláštním režimem tvoří mladší a starší senioři (60 let a více), kteří trpí různými typy demencí (Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí apod.) a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci .

Negativní vymezení cílové skupiny 

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

  • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,

  • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

  • zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,

  • akutní infekční onemocnění.