Domov se zvláštním režimem Buchlovice - Aktuality

Podmínky pro vycházky uživatelů služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem platné na základě Usnesení vlády ČR od 20. 3. 2021

 • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

 

Podmínky pro návštěvy u uživatelů služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem platné na základě Usnesení vlády ČR od 20. 3. 2021

Návštěvy budou umožněny osobám, které doloží některý z těchto písemných dokladů:

 • negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2Z, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy;
 • o negativním výsledku RT-PCR vyšetření, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy;
 • o skutečnosti, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19;
 • Osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

Osoba, splňující výše uvedené podmínky může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota v čase od 13-16.hodin.

Návštěva musí být předem telefonicky nahlášena.

Telefonní čísla sociálních pracovnic: návštěvy hlaste na těchto tel. číslech Po-Pá od 7-15.hod.

DZR – 572 435 554, 730 584 521

2.patro -572 435 618, 739 246 300

3.patro- 572 435 617, 775 294 111

A,B,C – 572 435 524, 734 525 481

Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s podmínkami pro průběh návštěv a vstupem do zařízení vyjadřuje souhlas s dodržováním těchto podmínek.

Sociální služby Uherské Hradiště p. o. nebudou provádět testování POC testy příchozím návštěvám. 

Maximální doba návštěvy 1 hodinu

 • Návštěvy max. 2 osob, na jednoho uživatele ve stejném čase

 • U Covid- pozitivních uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou návštěvy zakázány.

 • Při vstupu do budovy návštěvník provede dezinfekci rukou a nasadí si vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (nikoli roušky).

  Návštěva tento respirátor nesundává po celou dobu trvání návštěvy.

 • Návštěvy se nejprve ohlásí ve vestibulu domova, kde odevzdají písemný doklad o provedeném testu či o prodělání nemoci COVID-19. Návštěvník je personálem dotazován na symptomy koronavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

 • Poté bude každý návštěvník zapsán personálem do knihy návštěv – jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba – návštěvník zapsané skutečnosti stvrdí svým podpisem

 • Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry

 • K návštěvám využijte společné prostranství - společenské místnosti jednotlivých pater, společenský sál, velkou jídelnu a zákoutí pro návštěvy v celém domově zvláště pak, pokud váš příbuzný či známý nebydlí na jednolůžkovém pokoji. Dbejte doporučení personálu.

 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

 • Návštěvy mohou v případě potřeby používat pouze označené WC v přízemí ve vstupní hale.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

Prosíme o důsledné respektování těchto pravidel


Test si lze nechat provést v nejbližším odběrovém středisku: Uherskohradišťská nemocnice a.s. nebo IFCOR Uherské Hradiště.

IFCOR Uherské Hradiště

ve dnech čtvrtek, pátek od  12:00 – 13:00 hodin

Stojanova 1336, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 800 190 195

 

Uherskohradišťská nemocnice : 724 631 022.