Domov pro seniory Uherský Ostroh - O domově

Domov pro seniory Uherský Ostroh  je začleněn pod příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště p.o.  Poskytuje pobytovou sociální službu pro 38 uživatelů.Zařízení usiluje především o to, aby uživatelé žijící v Domově byli co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili, co nejvíce běžným způsobem života.
Služby Domova respektují individuální charakter každé osoby, chrání soukromí, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Domov vznikl v roce 1992 adaptací jeslí.Od září 2008 až do července 2010 probíhala v zařízení rozsáhlá rekonstrukce s přístavbou. V měsíci srpnu 2010 pak bylo 18 stávajících uživatel přestěhováno do nových prostor  a postupně bylo přijato dalších 20 nových uživatel. Tak se kapacita zvýšila na konečných 38 osob.Rekonstrukcí a přístavbou bylo vybudováno pro uživatele 20 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojů s WC a sprchovým koutem, velká jídelna s odpočinkovou zónou, terasy, balkony, prádelenský a kuchyňský provoz. Prostory pokojů a chodeb jsou bezbariérové. Nově přistavená třípodlažní budova je propojena se starou budovou lůžkovým výtahem.Ve staré budově jsou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj pro imobilní uživatele, mají společnou koupelnu a WC.

Poskytujeme  tyto  základní činnosti:

 • ubytování
 • stravu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování služeb a kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klientům nemůžeme poskytnout:

 • stálou přítomnost lékaře
 • zdravotnické úkony, které mohou být  konány jen v přítomnosti lékaře
 • individuální osobní  asistenci
 • odbornou fyzioterapii (elektroléčbu)

Personální zajištění

V zařízení pracuje celkem 29 zaměstnanců:

 • 1 vedoucí
 • 1 sociální pracovnice
 • 1 sociální a aktivizační pracovnice
 • 1 vedoucí přímoobslužné péče
 • 4 registrované sestry ( z toho 1 vedoucí sestra)
 • 13 pracovnic přímoobslužné péče
 • 1 účetní, skladní
 • 3 uklízečky, pradleny
 • 3 kuchařky
 • 1 provozář


Zaměstnanci tvoří jeden tým, který vzájemně komunikuje a spolupracuje. Pracovní tým je vedený snahou o poskytování kvalitní sociální služby, která je orientována na rozvoj uživatele. Aby mohla být služba kvalitně poskytována a reflektovala nové poznatky, všichni zaměstnanci zařízení se permanentně vzdělávají.
Zaměstnanci dodržují etické kodexy, mlčenlivost, respektují lidskou důstojnost, soukromí a práva uživatel.

Postup při podávání žádosti

Pokud se rozhodnete pro poskytování sociální služby v našem zařízení, doporučujeme Vám zachovat následující postup:

1. Zájemce o službu  vyplní formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“, jehož součástí je lékařský posudek o zdravotním stavu, které zpracuje lékař.

2. Tiskopis žádosti si můžete :

 • stáhnout z internetu na stránkách  www.ssluh.cz
 • převzít u sociální pracovnice, nebo vedoucí Domova, které Vám rovněž poskytnou  poradenství a konzultaci ke všem dalším dotazům
 • vyzvednout také na ředitelství Sociálních služeb Uh.Hradiště, p.o., Štěpnická 1139

3. vyplněný formulář žádosti odevzdejte  (osobně, poštou) na adresu Domova

Doklady, které budete potřebovat při nástupu do domova

 • občanský průkaz
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • léky, které potřebujete na 3 dny po nástupu, včetně jejich přesného dávkování
 • hygienické pomůcky na první měsíc pobytu (v případě, že je klient používá)
 • finanční hotovost na první výdaje - zaplacení úhrady do konce kalendářního měsíce, ve kterém uživatel nastupuje do DS, doplácení léků apod.

  Při jakýchkoli otázkách nás neváhejte kontaktovat, nebo navštivte naše zařízení osobně.
  Kontakt: 572 591 290
  Adresa: Domov pro seniory Uherský Ostroh Školní 774, Uherský Ostroh 687 24

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro seniory Uherský Ostroh jsou senioři, kteří dosáhli věku 60 let a dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ust. § 49,  potřebují pomoc jiné osoby, protože mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, nejsou schopny se o sebe postarat v domácích podmínkách, ani za pomoci rodiny či terénních služeb.

 • mladší senioři od 60- 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let

Důvody pro odmítnutí žadatele:

1. Zdravotní:

 • Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • žadatel potřebuje individuální osobní asistenci
 • s Alzheimerovou chorobou
 • žadatelé, kteří mají těžké psychické postižení nebo demenci, jejichž potřeby nelze v zařízení naplnit 
 • kteří potřebují podporu dýchání pomocí kyslíkového přístroje
 • s prokázanou závislostí na návykových látkách /alkoholici, toxikomani/
 • nevidomým
 • hluchoněmým
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s duševním onemocněním

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli nevidomému a hluchoněmému z důvodu neznalosti znakové řeči a Braillova písma ze strany personálu a dalším výše uvedeným z důvodu, že by mohli narušovat klidné soužití v kolektivu nebo i ohrozit zdraví svoje a ostatních uživatel či personálu.

2. sociální

 • plná kapacita Domova – viz. Standard č.3- Evidence žadatelů
 • žadateli, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu poskytovatel téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • žadatel, který by svým přijetím do Domova řešil pouze rodinnou nebo bytovou situaci

Cíle

Hlavním cílem Domova pro seniory Uherský Ostroh  je poskytovat sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí jinými dostupnými službami.

Dalšími obecnými cíli jsou:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • podpora uživatel v odpovědnosti za své chování a samostatné rozhodování
 • poskytování služby na základě individuálních potřeb a přání vyjádřených jak uživatelem, případně jeho blízkých, tak i ze strany zaměstnanců a dalších osob z okolí uživatele
 • na základě pravidelně aktualizovaných individuálních plánů poskytovat službu kvalitně a efektivně  
 • služby poskytovat kvalifikovaným personálem na profesionální úrovni 

Dlouhodobé rozvojové cíle

Pracovníci:

 • poskytovat kvalitní služby pro uživatele
 • vytvořit dobrý a stabilní pracovní kolektiv
 • podporovat vzdělávání všech pracovníků zařízení
 • zavést pravidelné konání volnočasových aktivit a drobné RHB uživatel 
 • motivovat zaměstnance k dobrému pracovnímu nasazení
 • aktualizovat standardy kvality i ošetřovatelské standardy
 • pravidelná spolupráce s jinými subjekty, které budou nápomocny pro rozvoj zařízení i pracovníků
 • udržovat fungující systém odborných supervizí

Domov

Stavebně:

 • částečné zakrytí horní terasy