Domov pro seniory Nezdenice - Protiepidemický návštěvní řád

ZÁKAZ NÁVŠTĚV u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou: a) nezletilých uživatelů sociálních služeb, b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace, e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV SE NEVZTAHUJE NA:

 • Osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom písemný doklad. Třetí osoby, které předkládají doklad formou SMS o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem, podepíšou čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to zejména, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájení návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom písemný doklad od lékaře. Při předložení dokladu formou SMS o pozitivním výsledku RT-PCR testu potvrzující onemocnění je nutné podepsat čestné prohlášení o pravdivosti předložených údajů a že tato data se týkají předkládající osoby

Osoba, splňující výše uvedené podmínky může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (pomůcky jsou nové, originálně zabalené), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

NÁVŠTĚVNÍ DNY: ÚTERÝ, PÁTEK, SOBOTA v časech 13:00 – 16:00.

 1. Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s Protiepidemickým návštěvním řádem a svým vstupem vyjadřuje souhlas s dodržováním a respektováním tohoto řádu.
 2. Návštěvu si z kapacitních důvodů doporučujeme předem rezervovat.
 1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby u jednoho uživatele ve stejný čas. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 2. Návštěva do Domova přichází a návštěvu končí výhradně v hlavním vstupu do Domova, kde provede:
  - Dezinfekci rukou a nasadí si vlastní respirátor třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  Návštěva tento respirátor nesundává po celou dobu trvání návštěvy.
  - Odevzdá písemný doklad o provedeném testu nebo o prodělání nemoci COVID-19.
  - Zapíše se do knihy návštěv včetně uvedení telefonického kontaktu na svoji osobu.
  - Pravdivě odpoví na dotazy ohledně symptomů onemocnění COVID-19 u své osoby.
 3. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, ve vstupní hale případně v pokoji uživatele, pokud mu zdravotní stav neumožňuje pokoj opustit.
 4. Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků (návštěva). Kontakt mezi uživatelem upoutaným na lůžko a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučujeme co nejkratší dobu
 5. Délka návštěvy je omezena maximálně na 1 hodinu.
 6. Osobám s pozitivními příznaky COVID-19, pozitivním výsledkem testu nebo osobám se zjevným respiračním onemocněním bude návštěva zakázána. Zakázaný vstup do zařízení mají osoby v karanténě a osoby, které vykazují známky agresivního nebo nevhodného chování.
 7. Návštěvy u Covid+ uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.
 8. Návštěvníkům není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné a psychotropní látky, zbraně, pyrotechnický materiál a nedoporučujeme přinášet nepřiměřené množství rychle se kazících potravin. Není povolen vstup do vnitřních prostor Domova se zvířaty.
 9. Ve vnitřních prostorách Domova je návštěvníkům zakázáno kouření.
 10. Je zakázáno odnášet nebo ničit zařízení Domova a úmyslně znečišťovat prostory Domova.
 11. Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby, v případě nezbytnosti použijí určené WC ve vstupní hale DS. O této skutečnosti informují pracovníka ve vstupu do zařízení k provedení dezinfekce.
 12. Vjezd vozidel návštěvníků do areálu je zakázán (dle dopravního značení).
 13. V mimořádných, havarijních nebo nouzových situacích, jsou návštěvníci povinni uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná vedoucím Domova.
 14. Pokud návštěvníci nerespektují i přes ústní domluvu personálu Protiepidemický návštěvní řád, je personál oprávněn návštěvu ze zařízení vykázat a v odůvodněných případech přivolat Policii ČR.

Účinnost od 5. 12. 2020

Organizace Sociální služby Uherské Hradiště p. o., neprovádí testování POC testy příchozím návštěvám z důvodu nedostatečné kapacity zdravotnického personálu v sociálních službách.

Test si lze nechat provést na vybraném odběrovém středisku.
SEZNAM ODBĚROVÝCH CENTER