Domov pro seniory Nezdenice - Protiepidemický návštěvní řád

PROTIEPIDEMICKÝ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DS a DZR NEZDENICE platný od 16. 7. 2020 

 1. Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s Protiepidemickým návštěvním řádem a svým vstupem vyjadřuje souhlas s dodržováním a respektováním tohoto řádu.
 2. Uživatelé mohou přijímat návštěvy od čtvrtku do neděle. Návštěvní hodiny jsou od 13:00 do 16:00 hod. Výjimky mimo návštěvní hodiny jsou možné v odůvodněných případech po dohodě na níže uvedených kontaktech.
 • Pro službu domov pro seniory volejte 572 610 809 nebo pište na maria.borovska@ssluh.cz
 • Pro domov se zvláštním režimem volejte 604 229 030 nebo pište na hana.lekesova@ssluh.cz
  Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.
 1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 2. Návštěva do Domova přichází a návštěvu končí výhradně v hlavním vstupu do Domova, kde provede:
  - Dezinfekci rukou a nasadí si vlastní čistou ústenku nebo roušku.
  - Zapíše se do knihy návštěv včetně uvedení telefonického kontaktu na svoji osobu.
  - Pravdivě odpoví na dotazy ohledně symptomů onemocnění COVID-19 u své osoby.
 3. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení nebo v jednolůžkových pokojích anebo na místech označených jako „návštěvní zóna“.
 4. Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků (návštěva). Kontakt mezi uživatelem upoutaným na lůžko a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučujeme co nejkratší dobu.
 5. Délka návštěvy není omezena, její doba však koresponduje s návštěvními hodinami.
 6. Osobě s pozitivními příznaky COVID-19 nebo osobě se zjevným respiračním onemocněním bude návštěva zakázána. Zakázaný vstup do zařízení mají osoby v karanténě a osoby, které vykazují známky agresivního nebo nevhodného chování.
 7. Návštěvníkům není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné a psychotropní látky, zbraně, pyrotechnický materiál a nedoporučujeme přinášet nepřiměřené množství rychle se kazících potravin. Není povolen vstup do vnitřních prostor Domova se zvířaty.
 8. Ve vnitřních prostorách Domova je zakázáno kouření, výjimku představuje kuřárna ve 3. patře budovy „C“ (místnost č. 176).
 9. Je zakázáno odnášet nebo ničit zařízení Domova a úmyslně znečišťovat prostory Domova.
 10. Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby, v případě nezbytnosti použijí určené WC ve vstupní hale DS. O této skutečnosti informují pracovníka ve vstupu do zařízení k provedení dezinfekce.
 11. Vjezd vozidel návštěvníků do areálu je zakázán (dle dopravního značení).
 12. V mimořádných, havarijních nebo nouzových situacích, jsou návštěvníci povinni uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná vedoucím Domova.
 13. Pokud návštěvníci nerespektují i přes ústní domluvu personálu Protiepidemický návštěvní řád, je personál oprávněn návštěvu ze zařízení vykázat a v odůvodněných případech přivolat Policii ČR.

Kde nás najdete