Domov pro seniory Nezdenice - Protiepidemický návštěvní řád

Aktualizováno k 8. 4. 2021.

Organizace Sociální služby Uherské Hradiště p. o., neprovádí testování POC testy příchozím návštěvám z důvodu nedostatečné kapacity zdravotnického personálu v sociálních službách.

PROTIEPIDEMICKY NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DS a DZR Nezdenice

Uživatele můžou navštívit:

 • Osoby, které absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Osoby, které předkládají doklad formou SMS o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, podepíší čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů.
 • Osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Při předložení dokladu formou SMS o pozitivním výsledku RT-PCR testu potvrzující onemocnění je nutné podepsat čestné prohlášení o pravdivosti předložených údajů a že tato data se týkají předkládající osoby.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

NÁVŠTĚVNÍ DNY: ÚTERÝ, PÁTEK, SOBOTA v časech 13:00 – 16:00.

 1. Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s Protiepidemickým návštěvním řádem a svým vstupem vyjadřuje souhlas s dodržováním a respektováním tohoto řádu.
 2. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby u jednoho uživatele ve stejný čas. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 3. Návštěva do Domova přichází a návštěvu končí výhradně v hlavním vstupu do Domova.
 4. Návštěva do Domova vstupuje s nasazeným vlastním ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa). Po vstupu do zařízení provede dezinfekci rukou, obuvi a předloží doklad o provedeném testování nebo prodělání nemoci Covid-19.
 5. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, ve vstupní hale, případně v pokoji uživatele, pokud mu zdravotní stav nebo jiné důvody neumožňují pokoj opustit.
 6. Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků (návštěva). Kontakt mezi uživatelem upoutaným na lůžko a návštěvou na kratší vzdálenost je možný v odůvodněných případech a doporučujeme co nejkratší dobu
 7. Délka návštěvy je doporučena maximálně na 1 hodinu.
 8. Zakázaný vstup do zařízení mají osoby, které vykazují známky agresivního nebo nevhodného chování.
 9. Návštěvy uživatelů v izolaci nebo karanténě nejsou povoleny.
 10. Návštěvníkům není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné a psychotropní látky, zbraně, pyrotechnický materiál a nedoporučujeme přinášet nepřiměřené množství rychle se kazících potravin.
 11. Do vnitřních prostor Domova není povolen vstup se zvířaty.
 12. Ve vnitřních prostorách Domova je návštěvníkům zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 13. Je zakázáno odnášet nebo ničit zařízení Domova a úmyslně znečišťovat prostory Domova.
 14. Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby, v případě nezbytnosti použijí určené WC ve vstupní hale DS. O této skutečnosti informují pracovníka ve vstupu do zařízení k provedení dezinfekce.
 15. Vjezd vozidel návštěvníků do areálu je zakázán (dle dopravního značení).
 16. V mimořádných, havarijních nebo nouzových situacích, jsou návštěvníci povinni uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná vedoucím Domova.
 17. Pokud návštěvníci nerespektují i přes ústní domluvu personálu Protiepidemický návštěvní řád, je personál oprávněn návštěvu ze zařízení vykázat a v odůvodněných případech přivolat Policii ČR.