Domov pro seniory Nezdenice - Protiepidemický návštěvní řád

Aktualizováno k 8. 12. 2021.

Organizace Sociální služby Uherské Hradiště p. o., neprovádí testování POC testy příchozím návštěvám z důvodu nedostatečné kapacity zdravotnického personálu v sociálních službách.

PROTIEPIDEMICKY NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DS a DZR Nezdenice

Uživatele můžou navštívit osoby, které prokáží, že splňují následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.
  Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

NÁVŠTĚVNÍ DNY: PÁTEK, SOBOTA v časech 13:00 – 16:00.

 1. Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s Protiepidemickým návštěvním řádem a svým vstupem vyjadřuje souhlas s dodržováním a respektováním tohoto řádu.
 2. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby u jednoho uživatele ve stejný čas. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 3. Návštěva do Domova přichází a návštěvu končí výhradně v hlavním vstupu do Domova.
 4. Návštěva do Domova vstupuje s nasazeným vlastním ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa). Po vstupu do zařízení provede dezinfekci rukou, obuvi a předloží doklad o provedeném testování nebo prodělání nemoci Covid-19.
 5. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, ve vstupní hale, případně v pokoji uživatele, pokud mu zdravotní stav nebo jiné důvody neumožňují pokoj opustit.
 6. Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků (návštěva). Kontakt mezi uživatelem upoutaným na lůžko a návštěvou na kratší vzdálenost je možný v odůvodněných případech a doporučujeme co nejkratší dobu
 7. Délka návštěvy je doporučena maximálně na 1 hodinu.
 8. Zakázaný vstup do zařízení mají osoby, které vykazují známky agresivního nebo nevhodného chování.
 9. Návštěvy uživatelů v izolaci nebo karanténě nejsou povoleny.
 10. Návštěvníkům není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné a psychotropní látky, zbraně, pyrotechnický materiál a nedoporučujeme přinášet nepřiměřené množství rychle se kazících potravin.
 11. Do vnitřních prostor Domova není povolen vstup se zvířaty.
 12. Ve vnitřních prostorách Domova je návštěvníkům zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 13. Je zakázáno odnášet nebo ničit zařízení Domova a úmyslně znečišťovat prostory Domova.
 14. Vjezd vozidel návštěvníků do areálu je zakázán (dle dopravního značení).
 15. V mimořádných, havarijních nebo nouzových situacích, jsou návštěvníci povinni uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná vedoucím Domova.
 16. Pokud návštěvníci nerespektují i přes ústní domluvu personálu Protiepidemický návštěvní řád, je personál oprávněn návštěvu ze zařízení vykázat a v odůvodněných případech přivolat Policii ČR.