Domov pro seniory Buchlovice - O domově

Motto: "Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme jednou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych chtěl(a) prožít své stáří."

Domov pro seniory Buchlovice

Naše zařízení je největším zařízením v regionu. Od roku 1912, kdy sloužil jako nemocnice, prošel řadou změn a stavebních úprav, které si vyžádaly značné finanční náklady. Rekonstrukcí ukončenou v roce 1995 se domov zařadil mezi nejmodernější v naší republice.
Zřizovatelem je Zlínský kraj.

Poslání služby

Domov pro seniory v Buchlovicích poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

 Cíle služby

1. Zajistit bezpečný, klidný a pokud možno plnohodnotný život uživatelů.

2. Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu uživatelů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří.

3. Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

 Cílová skupina

Služba je určena osobám od 60 let a více.

Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, v péči o sebe a sociálních vztahů a nemohou žít bez pomoci druhých osob v přirozeném prostředí. Péči o ně není schopna zajistit jiná sociální služba.

 

Zásady poskytování služby

  • Lidská práva a základní svobody - chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova, dodržujeme Etický kodex pracovníka DS Buchlovice, personál nenutí uživatele k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich vlastním rozhodnutím.
  • Individuální přístup - pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatelů, na jejichž základě společně s uživateli sestavují plány, podle kterých je poskytována sociální služba. Pracovníci podporují uživatele, aby se věnovali svým zálibám a koníčkům, které jim pomáhají udržet se v dobré psychické a fyzické kondici.
  • Sociální začleňovaní - uživatele podporujeme ve využívání služeb, kulturních a společenských akcí mimo zažízení, pomáháme udržovat kontakt se společenským prostředím v zařízení (účast na denních programech, společenských akcích), podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli. 
  • Důstojnost - pracovníci při poskytování sociální služby zachovávají důstojnost uživatelů (formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku, umožněním svobodné volby).
  • Partnerská úroveň vztahů mezi uživatelem a pracovníkem - všichni pracovníci podporují uživatele v soběstačnosti, motivují je a podporují je v činnostech, které jsou schopni sami zvládnout, dbáme o co nejvyšší stupeň samostatnoti a nezávislosti uživatelů.

 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, jsou stanovená pravidla pro postup při odmítnutí žadatele o sociální službu:

(1) Domov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze, pokud:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

(2) Zdravotní důvody vylučující poskytování pobytových sociálních služeb.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- osoba není schopna pobytu v Domově z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Kapacita zařízení: 158

 

Video: Průvodce domovem 2013 - DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Profil Domova pro seniory i na Facebooku: https://www.facebook.com/DsADzrBuchlovice

Pro zájemce o službu: