Domov pro seniory Buchlovice - O domově

Motto: "Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme jednou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych chtěl(a) prožít své stáří."

Domov pro seniory Buchlovice

Naše zařízení je největším zařízením v regionu. Od roku 1912, kdy sloužil jako nemocnice, prošel řadou změn a stavebních úprav, které si vyžádaly značné finanční náklady. Rekonstrukcí ukončenou v roce 1995 se domov zařadil mezi nejmodernější v naší republice.
Zřizovatelem je Zlínský kraj.

Poslání služby

Domov pro seniory v Buchlovicích poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

 Cíle služby

1. Zajistit bezpečný, klidný a pokud možno plnohodnotný život uživatelů.

2. Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu uživatelů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří.

3. Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

 Cílová skupina

Služba je určena osobám od 60 let a více.

Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, v péči o sebe a sociálních vztahů a nemohou žít bez pomoci druhých osob v přirozeném prostředí. Péči o ně není schopna zajistit jiná sociální služba.

 

Zásady poskytování služby

 • Lidská práva a základní svobody - chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova, dodržujeme Etický kodex pracovníka DS Buchlovice, personál nenutí uživatele k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich vlastním rozhodnutím.
 • Individuální přístup - pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatelů, na jejichž základě společně s uživateli sestavují plány, podle kterých je poskytována sociální služba. Pracovníci podporují uživatele, aby se věnovali svým zálibám a koníčkům, které jim pomáhají udržet se v dobré psychické a fyzické kondici.
 • Sociální začleňovaní - uživatele podporujeme ve využívání služeb, kulturních a společenských akcí mimo zažízení, pomáháme udržovat kontakt se společenským prostředím v zařízení (účast na denních programech, společenských akcích), podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli. 
 • Důstojnost - pracovníci při poskytování sociální služby zachovávají důstojnost uživatelů (formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku, umožněním svobodné volby).
 • Partnerská úroveň vztahů mezi uživatelem a pracovníkem - všichni pracovníci podporují uživatele v soběstačnosti, motivují je a podporují je v činnostech, které jsou schopni sami zvládnout, dbáme o co nejvyšší stupeň samostatnoti a nezávislosti uživatelů.

 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatele, který požaduje sociální službu, kterou naše zařízení neposkytuje s ohledem na cílovou skupinu zařízení.
 2. Kapacita domova je obsazená, není pro žadatele volné místo.
 3. Žadatele, jehož zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 4. Žadatele, kterému poskytovatel v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 5. Žadateli s demencí, jehož potřeby nelze v zařízení naplnit.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli: 

 1. Žadatel, který potřebuje celodenní asistenci z důvodu, že je od narození neslyšící, nevidomý.
 2. Žadatel s akutní závislostí na alkoholu, případně omamných látkách.
 3. Žadatel se sklony k agresivnímu chování, které souvisí s nekompenzovanou psychickou poruchou a psychózou.

Na základě dosavadní praxe jsme došli k závěru, že není vhodné společné soužití seniorů s uživateli, kteří trpí některou z výše uvedených závislostí. Vyvarujeme se tak častým konfliktům a vzájemnému porušování práv uživatelů. Tímto omezením zajistíme našim seniorům klidné, nerušené a bezpečné prožití stáří a vytvoříme pro ně kvalitní pobytovou sociální službu, která je vždy v zájmu klientů a není v souladu s ohrožením lidských práv a základní svobody osob.

Kapacita zařízení: 158

 

Video: Průvodce domovem 2013 - DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Profil Domova pro seniory i na Facebooku: https://www.facebook.com/DsADzrBuchlovice

Pro zájemce o službu: