Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - O chráněném bydlení

Poslání

Posláním služby je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené potřebné míry pomoci a podpory.

Cílová skupina

- Osoby s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory
- Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které jsou schopny samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:
- mladí dospělí (18 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Celková kapacita: 21 osob

Důvody pro odmítnutí žadatele:

  • Nespadá do cílové skupiny
  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Z důvdu akutní infekční nemoci
  • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo  kolektivní soužití 

Zásady poskytování sociální služby

Důstojnost lidské osoby

Tato zásada je základním principem pro všechny další zásady
Vychází z jedinečnosti každé osoby, jež má svá práva a povinnosti (např. právo na soukromí, důvěrnost sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.

Partnerský přístup

Uživatele vnímáme jako rovnocenného partnera, ve vztahu se chováme nedirektivně (nenařizujeme), přenecháváme aktivitu uživateli, nevyvoláváme v něm pocit podřízenosti. Respektujeme jeho názor, i když může být odlišný od našeho. Využíváme důvěry v jeho schopnosti, vlastní zdroje, znalosti, dovednosti, motivace, zkušenosti a dalších kvalit jeho osobnosti. Každý uživatel má právo svobodné volby svého jednání, právo jít do rizika, pokud se pro něho rozhodne i přes naše upozornění, sám si za takové jednání nese i odpovědnost.

Individuální přístup

Respektujeme vždy individuální potřeby uživatele. Vycházíme z jedinečnosti každé životní situace uživatele, i když se mnohdy může podobat jiným. Společně s uživatelem, případně ve spolupráci s opatrovníkem, osobou blízkou, plánujeme průběh sociální služby, protože pokud uživatel předem ví, co a jakým způsobem se bude dít, přináší mu to pocit bezpečí

Celostní přístup

Uživatele vnímáme komplexně jako celek, s jeho potřebami biologickými, psychickými, sociálními a duchovními

Podpora soběstačnosti

Podporujeme vlastní schopnosti uživatelů a motivujeme je k aktivitě tak, aby byli co nejméně závislí na sociální službě a zapojovali se do přirozeného života společnosti. Společně s uživatelem stanovujeme způsob poskytování služby tak, aby vedl k rozvoji osobnosti uživatele, k posilování jeho dovedností, soběstačnosti a samostatnosti.

Kvalita

Kvalitu služby naplňujeme zákonem stanovenými tzv. Standardy kvality sociálních služeb (Vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb., příloha č. 2, která je prováděcím předpisem Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), které jsou oficiálním nástrojem k zajištění kvality poskytování sociální služby a jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií.
Významným znakem kvality naší služby je schopnost podporovat jednotlivé uživatele v naplňování osobních cílů, kterých chtějí s pomocí naší služby dosáhnout. Promítnutí sociální služby do kvalitnějšího života uživatele je pak důležitým prvkem pro její hodnocení.
Kvalita je dále zaručena dalším pravidelným vzděláváním pracovníků v sociální oblasti a důrazem na týmovou spolupráci.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

 K jednání se zájemcem má sociální služba písemně zpracována pravidla jednání se zájemcem o službu a podle těchto pravidel postupuje. Jednání zpravidla provádí sociální pracovnice.

Rozsah a způsob předávání informací

Informace o sociální službě chráněné bydlení lze získat na webových stránkách  Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením | Chráněné bydlení - Rostislavova | Sociální služby Uherské Hradiště (ssluh.cz) v registru poskytovatelů, v e – katalogu sociálních služeb.

Základní informace o sociální službě typu chráněné bydlení (poslání, cíle, cílová skupina, zásady, popis služby) zájemci podává každý pracovník služby. 

Podrobné informace o poskytované službě předává v rámci jednání se zájemcem o sociální službu sociální pracovnice, případně vedoucí služby. Osobní jednání se zájemcem o službu probíhá v prostorách služby. Preferován je osobní kontakt se zájemcem. Důležitost je kladena na srozumitelnosti při předávání informací cílové skupině sociální služby. 

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství.

Poskytnutí všech informací o službě.

Projednání očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce.

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými.

Schválení či zamítnutí žádosti

O schválení žádosti, zařazení žadatele do evidence, či zamítnutí žádosti, rozhoduje tříčlenná komise složená z vedoucího zařízení, sociální pracovnice a dalšího pracovníka služby.  Poté sociální pracovnice písemně uvědomí žadatele o způsobu vyřízení žádosti.

Vstup uživatele do služby:

Podmínkou poskytnutí služby typu chráněné bydlení je uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Dle § 91 odst. 4 zákona o sociálních službách je osoba povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona
Sociální služba je poskytována na adrese Rostislavova 686, Rostislavova 671, 686 01 Uherské Hradiště. Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:
Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb. :
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Pravidla poskytování služby

Sociální služba má definována vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, která jsou v souladu s platnými zákony, právními předpisy a se směrnicemi Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. a kterými se při poskytování služby řídí: 

  • Pravidla služby
  • Vnitřní směrnice (Standardy kvality) 
  • Pracovní postupy
  • Etický kodex pracovníků SSLUH, p. o. a etický kodex sociálních pracovníků.

Metody práce

Pro práci s uživatelem volíme vždy takové metody práce na míru uživateli, které pomáhají k uspokojování jeho potřeb a zájmů.
Základní metodou je individuální plánování zaměřené na člověka nastavené společně s uživatelem tak, aby služba směřovala k rozvoji dovedností, samostatnosti a soběstačnosti uživatele.
K tomu využíváme další metody práce:
- pozorování,
- rozhovor,
- osobní anamnéza,
- dotazníkové šetření,
- přehodnocování potřeb uživatele,
- určování míry podpory uživatele,
- aktivizace (plánování a realizace aktivit, volnočasových programů),
- plánování a hodnocení rizik,
- nácvik jednotlivých činností, upevňování a rozvoj stávajících dovedností
- naplnění zákonem definovaných povinností

Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat každý uživatel, v jeho zájmu i jakákoliv jiná osoba. Se způsobem řešení stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou uživatelé seznamováni při podpisu smlouvy.
Způsob řešení stížností uživatelů je součástí Pravidel služby.
Stížnost může uživatel vyjádřit ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem) nebo anonymně (do Schránky pro anonymní přání a stížnosti).
Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.
Lhůta pro vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů a počíná běžet první den následující po dni doručení, příp. sdělení stížnosti. Stížnosti vyřizuje komise stanovená k vyřizování stížností.
Informace o vyřízení stížnosti jsou vždy stěžovateli nebo jeho opatrovníkovi, zákonnému zástupci předány písemně. Odpověď musí být srozumitelná. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na informační tabuli a dále jsou s ní uživatelé seznámeni na schůzi uživatelů.

Stížnost není důvodem pro ukončení poskytované služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele. Vnímáme ji jako podnět ke zkvalitnění služby. 

Pravidla pro ukončení služby

Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, a to písemnou Dohodou o ukončení sociální služby.

Smlouvu lze ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta pro Uživatele činí 1 kalendářní měsíc. V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem je sjednána mezi Uživatelem a Poskytovatelem 2měsíční (dvouměsíční) výpovědní lhůta. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, po měsíci, v němž byla výpověď podána, pokud se nedohodnou jinak.

Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Za hrubé porušení  Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do 1 měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván.

b) Uživatel, i po opětovném napomenutí, opakovaně hrubě porušuje vnitřní pravidla uvedená v Článku 7 této Smlouvy.

c) Uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele nebo pracovníka Poskytovatele, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo u pracovníka Poskytovatele a prokázání trestného činu.

d) Uživatel nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení Poskytovatele, a to v součtu jednotlivých nepřítomných dnů více jak 90 v kalendářním roce, s výjimkou zdravotních důvodů, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.

e) Došlo-li na straně Uživatele ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.

f) Uživatel úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době příchodu do sociální služby.

g) Uživatel zamlčí své příjmy, a to pouze v případě, že nemá za povinnost úhrady za poskytnuté služby podle Článku 3, odstavec 2, písm. b). této Smlouvy

h) Uživatel odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s touto Smlouvou.

Při výpovědi ze strany Poskytovatele budou Uživateli v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.

Úhrady za služby

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení, v aktuálním znění.

Další doplňující informace

Poskytujeme základní sociální poradenství – potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

Sociální služba je poskytována celoročně. Pracovníci jsou přítomni od 06:00 do 22:00 hod. V nočních hodinách (od 22:00 - 06:00 hod.) je zabezpečena noční pracovní pohotovost. Pokud dojde k nouzové nebo havarijní situaci v tomto čase, uživatel kontaktuje z vlastního telefonu nebo z pohotovostního telefonu na chodbě u vstupních dveří na Rostislavově 686 pracovníka na pohotovostní službě.

 Fakultativní služby 

Fakultativní služby jsou v chráněném bydlení poskytovány.

Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Pobytová sociální služba typu chráněné bydlení je poskytována ve dvou bytových domech nedaleko centra města v běžné zástavbě. Veřejné služby a obchody jsou tedy velmi dobře dostupné. Nedaleko se také nachází autobusové i vlakové nádraží. Zastávka městské hromadné dopravy je v blízkosti chráněného bydlení.

 

V bytovém domě č.p. 686 se nachází 8 bytů (1+1). Kapacita 13 osob.

Šest bytů je dvoulůžkových a jeden byt je jednolůžkový. Jeden byt využívá personál jako své zázemí. Ve sklepním prostoru je místnost pro praní, vybavena pračkami, sušičkou prádla a myčkou na nádobí. Součástí bytového domu je venkovní posezení ve dvoře.

Bytové jednotky jsou vybaveny postelí, konferenčním stolkem a skříní. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a spotřebiči, kuchyňským nádobím, jídelním stolem a židlemi. V chodbičce je vestavěná skříň a botník. Sociální zařízení se skládá z koupelny se sprchovým koutem a WC.

V bytovém domě č.p. 671 se nachází 4 byty. Kapacita 8 osob.

Dva byty 2 +KK jsou dvoulůžkové, jeden podkrovní byt 2,5 +KK je jednolůžkový a jeden byt 3 +KK má dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj. Součástí bytového domu je venkovní posezení ve dvoře.

Bytové jednotky jsou vybaveny postelí, pohovkou a skříní. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a spotřebiči a kuchyňským nádobím, jídelním stolem a židlemi. Sociální zařízení se skládá z koupelny a WC. V každém bytě je umístěna pračka nebo pračka se sušičkou.

Bytové domy nejsou bezbariérové a nedisponují výtahem. 

Další vybavení jednotlivých bytů je individuální dle potřeb a uvážení jednotlivých uživatelů.

Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu.

 

Další vybavení: Automobil Škoda Fabia