Chráněné bydlení Uherský Brod - O chráněném bydlení

Posláním Chráněného bydlení Uherský Brod

Posláním služby Chráněné bydlení Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením, tak aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky.

Chráněné bydlení podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

 Cíl poskytované služby

Cílem poskytované služby je zajistit Uživateli podmínky pro důstojný život podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky. Chráněné bydlení podporuje soběstačnost Uživatele a poskytuje pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebuje k prožití plnohodnotného života.

 Cílová skupina Chráněného bydlení Uherský Brod

 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, které vyžadují střední a nízkou míru podpory

 Negativní vymezení cílové skupiny Chráněného bydlení Uherský Brod

 • Imobilní osoby (osoby s těžkým tělesným postižením, které vyžadují bezbariérový přístup)
 • Osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)
 • Osoby s psychiatrickou diagnózou a osoby s poruchou chování s agresivními projevy, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (psychotici, schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani)
 • Osoby, které vyžadují vysokou míru podpory

 Věková struktura uživatelů služeb:

 • Mladí dospělí (19-26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kapacita služby: 12 lůžek (4 dvoulůžkové pokoje v rodinném domě v ulici Ant. Dvořáka, 2 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj v rodinném domě v ulici Na Dlouhých)

Zásady Chráněného bydlení Uherský Brod

 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jejich potřeby a přání. Vedeme je k samostatnosti a zároveň zodpovědnosti za své rozhodnutí.
 • Nezávislost – uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.
 • Integrace – způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu.
 • Respektování volby uživatelů – vytváření podmínek, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.
 • Respektování potřeb – prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují.
 • Partnerství - rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel a pod.

Pravidla poskytované služby:

 • Podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopnosti vést běžný způsob života a rozhodovat se o osobních záležitostech.
 • Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v chráněném bydlení a v běžném společenském prostředí.