Chráněné bydlení Staré Město Tyršova - O chráněném bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Staré Město-Tyršova je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením bydlení v malých domácnostech s individuální podporou pracovníků. Důraz klademe na posilování kompetencí a vytvoření takových podmínek, které vedou k jejich co největší samostatnosti a sociálnímu začlenění.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením

Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým zdravotním postižením.)

Věková kategorie klientů:

Dospělí 18 – 26 let

Dospělí 27 – 64 let

Dospělí 65 – 80 let

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Sociální služba není určena pro tyto osoby:

 • osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci;
 • osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách
 • osobám imobilních
 • osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí;
 • osobám, jejich zdravotní stav vyžaduje ústavní péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Individualita

Podpora vychází z individuálně určených potřeb klienta a je poskytována pouze při činnostech, které klient nezvládne sám.

 • Podpora samostatnosti

Pracovníci podporují rozvoj samostatnosti klientů v rozhodování a v péči o sebe a domácnost.

 • Podpora v rozhodování

Pracovníci podporují klienty v uvědomování si svých práv a povinností, dávají jim možnost rozhodovat o své vlastní osobě a o harmonogramu dne.

 • Motivace

Pracovníci motivují klienty k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo k prohlubování závislosti na službě.

 • Posilování začlenění do společnosti

Služba posiluje sociální začleňování klientů do sousedské komunity, do širší společnosti a na trh práce.

 • Partnerský přístup

Pracovníci přistupují ke klientovi jako k partnerovi, respektují jeho osobnost, názory a přání.

 • Odbornost

Služba je poskytována odborně vyškolenými pracovníky, kteří se dále vzdělávají.

 • Kvalita

Služba je poskytována v souladu se všemi zákonnými normami a standardy kvality sociálních služeb.

Jednání se zájemcem o sociální službu

Jednání se zájemcem o sociální službu provádí sociální pracovník. Informace o službě je dále možné získat na www.ssluh.cz a je možné je získat při osobní návštěvě chráněného bydlení.

Chráněné bydlení Staré Město-Tyršova má zpracována pravidla o jednání se zájemce o službu a dle těchto pravidel postupuje. Podmínkou poskytnutí této služby je uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.