Chráněné bydlení Kunovice - O chráněném bydlení

Poslání Chráněného bydlení Kunovice

Posláním Chráněného bydlení Kunovice je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, bydlení a stravování na základě individuálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Cíle Chráněného bydlení Kunovice

Strategický cíl služby:

Zvyšování kvality poskytované služby.

Dlouhodobý cíl č. 1

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování.

Krátkodobý cíl

 1. Poskytovat pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování, a to v rámci spolupráce se školiteli vzdělávacích agentur a pravidelně prováděných kontrol. 
 • Termín – konec roku 2020
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí služby

Dlouhodobý cíl č. 2

Udržovat či zvyšovat soběstačnost uživatelů dle jejich schopností a možností tak, aby jejich život odpovídal co nejvíce životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí.

Krátkodobý cíl

 1. Usilování o zajištění informací a následného přestěhování do podporovaného bydlení u jedné uživatelky CHB Kunovice 
 • Termín – konec roku 2020
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení, klíčový pracovník, opatrovník
 1. Udržení chodu zařízení denních a odpoledních službách bez noční služby 
 • Termín – konec roku 2020
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, PSS, vedoucí služby 
 1. Alespoň tři uživatelky CHB Kunovice budou jezdit do zaměstnání na pracovní smlouvu.
 • Termín – konec roku 2020
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci

Vyhodnocování dlouhodobých a krátkodobých cílů

Krátkodobé cíle

 • Vyhodnocení probíhá dle nastavených termínů.
 • Využíváme dotazníkových šetření. (viz. SQ. 15) 
 • Dle potřeby aktualizujeme standardy kvality sociálních služeb. 
 • Zápis je přiložen ke standardu.

Dlouhodobé cíle

 • Kontrola dlouhodobých cílů probíhá jedenkrát za rok.
 • Zápis je přiložen ke standardu.

Principy poskytování služeb v Chráněném bydlení Kunovice

Maximální podpora individuality a nezávislosti klientů

 • Je respektována svobodná vůle uživatelů.
 • Uživatelé jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb.
 • Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného života.
 • Pracovníci služby dodržují v souvislosti s poskytováním služby mlčenlivost. 
 • Důležitým úkolem pracovníků je chránit dobré postavení uživatelů Chráneného bydlení Kunovice v očích veřejnosti. 
 • Pracovníci dodržují a ochraňují páva uživatelů 

Budování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti klientů

 • Uživatelé jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností.
 • Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná. Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“.

Prosazování partnerského přístupu - uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery.

 • Uživatel je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování.

Respekt k právu na partnerský a sexuální život

 • Přijímáme a podporujeme partnerský život a sexualitu jako nedílnou, cennou a podstatnou součást plnohodnotného života uživatelů.

Individuální přístup

 • Služby jsou poskytovány individuálně na míru uživateli.
 • Při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností klienta
 • Společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme uživatele v jejich samostatnosti.

Snaha o neustálé zvyšování kvality života

 • Chráněné bydlení Kunovice zajišťuje poskytování kvalitních sociálních služeb se snahou o neustálé zvyšování kvality (např. formou interních a externích auditů).
 • Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, který se průběžně dále vzdělává.

Respektování práva volby a jejich individuálních potřeb, přání a zájmů

 • Uživatelé se podílí na zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb formou podaných stížností, návrhů, připomínek a definováním svých osobních cílů v rámci individuálního plánování služeb.
 • Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.

Efektivní využívání běžných služeb

 • Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžných služeb.
 • Běžně dostupné služby nejsou zajišťovány v bytě, kde uživatelé bydlí.
 • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.

Cílová skupina

 • Dospělé osoby s mentálním postižením ve věku 19 – 64 let.
 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek).
 • Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, TBC, mononukleóza atd.).
 3. Žadateli poskytovatel v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita chráněného bydlení je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Žadatel vyžaduje vysokou míru podpory.
 7. Osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie či psychiatrickým onemocněním vyžadujícím specifický režim služby.
 8. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy, absenci základních sociálních návyků či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům Chráněného bydlení Kunovice.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro klienty.

 

V Kunovicích, aktualizace dne 25. 1. 2019, zapsala Mgr. Bartošíková Romana

V Kunovivcích, aktualizovala dne 9.1.2020, zapsala Bc. Barbora Vráblíková