Chráněné bydlení Kroměříž - O chráněném bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení v Kroměříži je umožnit dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, podpora při zvládání běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání, podpora při začleňování do běžného života v komunitě. V chráněném bydlení je poskytována míra podpory potřebná k prožívání běžného života.

 

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením, které vyžadují nízkou a střední míru podpory

Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek)

 

Věková kategorie uživatelů:

Dospělí 18 – 26 let

Dospělí 27 – 64 let

Dospělí 65 – 80 let

 

Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

Osoby neschopné pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

Osoby s aktuální diagnózou závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách,

Osoby s poruchou autistického spektra,

Osoby nevidomé,

Osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie či psychickým onemocněním vyžadujícím specifický režim služby,

Osoby, které z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušují kolektivní soužití,

Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,

Osoby imobilní,

Osoby vyžadujícím 24hodinovou nepřetržitou péči.

 

Zásady poskytování sociální služby

Podpora při samostatném rozhodování.

Podpora při přebírání zodpovědnosti za svůj život.

Podpora v maximální možné míře v samostatnosti a soběstačnosti.

Individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby.

Partnerský přístup – jednání s uživatelem na partnerské úrovni, respektování jejich práv, názorů, postojů, přání a rozhodnutí.

Podpora při využívání veřejných služeb, při integraci do běžné komunity.

Podpora při navazování přátelských a partnerských vztahů.

Podpora při zvládání rizikových situací.

Podpora a pomoc při seberealizaci, rozvoji a upevňování osobních, společenských a pracovních návyků.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Podmínkou pro zahájení jednání o poskytování sociální služby je podání „Žádosti o poskytování sociální služby“, která je k dispozici na webových stránkách (www.ssluh.cz), případně přímo na Chráněném bydlení

Na základě doručené žádosti o poskytnutí sociální služby kontaktuje sociální pracovnice Chráněného bydlení Kroměříž žadatele o sociální službu, domluví se na termínu sociálního šetření v místě aktuálního pobytu žadatele, ze kterého provede záznam. Sociální pracovnice seznámí žadatele s nastaveným způsobem poskytování sociální služby, s cílovou skupinou sociální služby, s domácím řádem, s výší úhrady, případně s dalšími informacemi. V rámci sociálního šetření zjišťuje sociální pracovnice potřeby žadatele a jeho představy o poskytování služby, které následně zpracuje do Záznamu z mapování potřeb. V případě komunikačních potíží žadatele se sociální pracovnice ujistí, že žadatel poskytnutým informacím porozuměl.

V případě, že žadatel splňuje všechny podmínky pro poskytování služby, je jeho žádost zařazena do evidence žádostí. Sociální pracovnice každému žadateli písemně sdělí rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů o poskytování sociální služby.

V případě vyzvání žadatele k nástupu do Chráněného bydlení Kroměříž se sociální pracovnice domluví na termínu nástupu, seznámí žadatele se smlouvou o poskytnutí sociální služby a znovu i se všemi důležitými dokumenty.

 

 

Kde nás najdete