Chráněné bydlení Kroměříž - Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:

2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

Období realizace:

10/2016 – 6/2022

Celkový rozpočet:

78 546 221,86 Kč

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na podporu 11 domovů pro osoby se ZP (DOZP) ve Zlínském kraji ve zpracování a implementaci transformačních plánů, které povedou k postupnému vytváření sociálních služeb komunitního typu a opouštění nevyhovujících ústavních prostor. Současně dostanou pracovníci zařízení takovou podporu formou vzdělávání a metodického provázení, aby celý proces proběhl kvalitně a bezpečně pro všechny zúčastněné. Obsahem projektu je také vznik a podpora provozu nových služeb Chráněného bydlení.

Od 1.1.2020 je do projektu zapojeno také 11 služeb chráněných bydlení (CHB). Cílem projektu Transformace není jen zřídit zařízení komunitního typu, ale neustále pokračovat v procesu podpory klientů ke stále větší samostatnosti. V ideálním případě je doprovodit až do vlastního bydlení. Je proto nutno nastavit komplexní, soustavnou a ucelenou podporu ze strany zřizovatele ve všech zařízeních CHB jednotně a v souladu se specifickými potřebami pracovníků. Všechna zařízení CHB by měla sdílet stejné vize, mít možnost využívat metodickou podporu, vzdělávat se v oblastech, ve kterých se u jejich klientů nejčastěji objevují potíže.

Cíle projektu:

Všeobecným cílem projektu je podpora pracovníků domovů pro osoby se zdravotním postižením v procesu změny poskytování sociální služby tak, aby byli schopni pomocí transformačního plánu naplánovat a realizovat sociální služby, které by vycházely z aktuálních potřeb uživatelů služeb a zároveň tyto osoby byly součástí běžné komunity. Podstatným cílem projektu je rozvoj nových sociálních služeb komunitního typu a s tím související vzdělávání u pracovníků působících v sociálních službách.

Specifické cíle projektu:

- podpora 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením ve zpracování transformačních plánů,

- podpora vzniku služeb Chráněného bydlení pro celkem 101 uživatelů a zajištění financování provozu těchto služeb po dobu trvání projektu;

- naplňování základních lidských práv osob se zdravotním postižením, tedy právo žít běžným způsobem života v běžné komunitě a nebýt na základě potřeby péče a sociální služby vyloučen ze společnosti;

- rozvoj teoretických a praktických dovedností a zkušeností poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (celkem 210 osob) ke zvýšení jejich kompetencí realizovat proces transformace, poskytovat kvalitní sociální službu a být schopen řešit nepříznivou sociální situaci klienta a zabránit tak jeho sociálnímu vyloučení, a to realizací vzdělávacích aktivit a metodického poradenství po celou dobu trvání projektu;

- vytvoření skupiny 6 odborníků ve Zlínském kraji na proces transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj jejich teoretických a praktických dovedností v dané oblasti.

- podpora procesu transformace – zvyšování povědomí u poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb;

- podpora 11 CHB v kvalitním poskytování služeb, a to formou vzdělávání, metodické podpory a realizací procesních auditů;

Cílové skupiny:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Osoby se zdravotním postižením

Aktivity projektu

1 – Tvorba a implementace transformačních plánů

V rámci aktivity bude vytvořeno celkem 11 transformačních plánů (každé zařízení zpracuje vlastní transformační plán), které budou postupně realizovány a aktualizovány. Zároveň budou proškoleni vybraní zástupci zařízení v tématu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb. Cílem vzdělávání bude předat účastníkům odborný základ ve vztahu k plánované změně poskytování služby.

2 - Posílení kompetencí sociálních pracovníků v kontextu kvality sociálních služeb

Vzdělávání pracovníků v případové sociální práci (teoretická a praktická část) - cílem je zvýšit kompetence sociálních pracovníků (SP) z 11 zařízení, kteří zodpovídají za případovou práci ve službě, aby byli připraveni efektivně, odborně a v kontextu platných právních norem a trendů řešit nepříznivou sociální situaci zájemců o službu a klientů služby.

Vzdělávání vedoucích pracovníků v procesu řízení změny – transformace - jedná se o podporu v kompetencích řízení sociální služby v návaznosti na mapované potřeby klientů služby.

Odborné vzdělávání pracovníků v DOZP – dlouhodobý kurz Přístup zaměřený na řešení kurz Vzdělávání manažerský dovedností.

3 - Podpora pracovníků v přímé práci

Vzdělávání pracovníků v přímé péči (včetně klíčových pracovníků) - záměrem této aktivity je poskytnout podporu pracovníkům v přímé práci přímo v zařízení sociálních služeb (domovech pro osoby se zdravotním postižením), a to v oblastech individuální plánování, práva osob se zdravotním postižením, podpora v rozhodování, AAK, sexualit, podpora v hospodaření s penězi a systémová práce s rizikem.

Případová supervize - cílem aktivity je pracovníky v přímé práci (sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách) podpořit v získání náhledu na řešení nepříznivé sociální situace klienta tak, aby byli schopni hledat nové možnosti podpory daného člověka směrem k sociálnímu začlenění.

Řízené stáže  - v rámci této aktivity bude zařízením zapojeným do projektu dána možnost realizovat a účastnit se stáže ve vybraném zařízení obdobného typu, případně v typu služby, které zařízení v rámci transformačních plánů má zájem zřizovat.

Kazuistické semináře – semináře k problematice péče o osoby se zdravotním postižením. Cílem seminářů je sdílení dobré praxe v procesu transformace a využití vlastních zkušeností při řešení předloženého případu, výměna zkušeností mezi pracovníky z jiných zařízení při řešení konkrétního případu s odborným facilitátorem.

Externí podpora odborníky na specifické téma – cílem je zajistit pracovníkům DOZP i CHB vysoce specializovanou pomoc/konzultaci a podporu pro klienty s velmi specifickými nároky na péči.

Odborné vzdělávání pracovníků DOZP a CHB – 10 témat.

4. Vznik nových služeb bydlení komunitního typu

Vzdělávání v oblasti realizace služeb komunitního typu, zejména chráněného bydlení -  vzhledem k tomu, že služby chráněného bydlení budou zejména zřizovat poskytovatelé stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením, od nichž budou klienti odcházet, je nutné těmto pracovníkům předat informace týkající se služby chráněného bydlení, a to zejména pro to, aby nedocházelo k přenosům ústavních prvků do těchto služeb komunitního týmu.

Vznik nových CHB v souladu s kritérii transformace - záměrem je podpořit vznik přibližně 11 CHB. Chráněná bydlení budou respektovat kritéria transformace (dle Doporučeného postupu MPSV č. 3 z roku 2009), tj. v rámci jednoho CHB 2 domácnosti po 3 – 4 lidech.

Metodická podpora nově vznikajících chráněných bydlení - cílem je, aby nově vznikající chráněná bydlení realizovala službu na základě potřeb svých klientů a podporovala klienty v samostatnosti a soběstačnosti, a to s potřebnou mírou podpory. Aby nedocházelo k přenosu ústavních prvků a i nově přijatí pracovníci mohli poskytovat adekvátní kvalitní podporu, potřebují zpětnou vazbu ke své práci a podporu.

Procesní audity v 11 CHB – jedná se o nástroj ke zjištění, zda je služba správně nastavena v klíčových oblastech a zda podporuje procesy vedoucí k sociálnímu začlenění.

5. Vyškolit a provést praktickým výcvikem tým odborníků ze Zlínského kraje

Cílem je vyškolení 6 odborníků, kteří zůstanou ve Zlínském kraji a mohou být dále nápomocni v procesu transformace i po skončení realizace tohoto projektu.

6. Evaluace projektu

7. Podpora procesu transformace – zvyšování povědomí u poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Cílem publicity je zajistit informovanost o procesu transformace poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, tj. osobám, jejichž přístup k dané problematice nejvíce ovlivňuje laickou veřejnost s využitím příležitostí, které se v dané lokalitě nachází. Budou realizována konference, kulaté stoly a bude zpracována brožura s příběhy klientů.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.