Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - O chráněném bydlení

Poslání Chráněného bydlení Kunovice

Poslání Chráněného bydlení Kunovice je začlenění uživatelů do běžného způsobu života, aby se stali součástí komunity a byla jim poskytnuta taková míra podpory, kterou skutečně potřebují 

Cílová Skupina: 

 • Dospělé osoby ve věku 18 - 80 let
 • Osoby s menálním a kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek) 
 • Osoby vyžadující nízkou až střední míru podpory

Horní věková hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let. Pokud stávající uživatel služby přesáhne věkovou hranici 80 let, může v CHB zůstat. Za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby 

 

Důvody pro odmítnutí žadatele: 

 • nespadá do cílové skupiny 
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
 • z důvodu akutní infekční nemoci 
 • chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití

Zásady poskytování sociální služby: 

 • respektování svobodné vůle a ochrana práv uživatelů 
 • podpora uživatelů v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost 
 • dodržování mlčenlivosti 
 • přecházet negativním hodnocení a stigmatizaci uživatelů CHB 
 • prosazování partnerského přístupu k uživatelům 
 • přístup vycházející z individuálních potřeb uživatelů 

Pravidla poskytované služby: 

Služba má vyspecifikovaná své pravidla služby Chráněného bydlení Kunovice, dále se řídí SQ, metodikami a směrnicemi, řády, příkazy v aktuálním znění

Metody práce: 

Využíváme metody práce orinetované na jednotlivce, které pomáhají k uspokojování jeho potřeb a zájmů. Spolu s uživatelem vytvoří klíčový pracovník jeho osobní plán. Individuální plán je zaměřen na: 

 • potřeby a osobní cíle 
 • rozvoj dovedností a  stím spojenou samostatnost a soběstačnost