Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - O chráněném bydlení

Poslání Chráněného bydlení Kunovice

Poslání sociální služby je začlenění klientů do běžného způsobu života, aby se stali součástí komunity a byla jim poskytnuta taková míra podpory, kterou skutečně potřebují.

Cílová skupina: 

 

 • Dospělé osoby ve věku 18 – 80 let.
 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek).
 • Horní věková hranice pro přijetí nového kliente je 64 let. Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat. Za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.
 • Osoby vyžadující nízkou až střední míru podpory

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Nespadá do cílové skupiny
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Zásady poskytování sociální služby: 

 

 • Předcházet negativnímu hodnocení a stigmatizaci klientů služby
 • Podpora klientů v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost.
 • Respektování svobodné vůle a ochrana práv klientů
 • Dodržování mlčenlivosti.
 • Prosazování partnerského přístupu ke klientům.
 • Přístup vycházející z individuálních potřeb klientů.
 • Zvyšování kvality poskytované služby (vzdělávání, stáže, spolupráce s ex. konzultantem aj.)

 

 Jednání se zájemcem:

Základní informace a žádost do sociální služby chráněné bydlení jsou dostupné:

Na webových stránkách  https://www.ssluh.cz/, v registru poskytovatelů, v e-katalogu sociálních služeb.

Informace mohou být podány: při osobní návštěvě zájemce, telefonicky, e-mailem. Informace podá sociální pracovník nebo vedoucí služby nebo pracovník v sociálních službách.

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství

Poskytnutí informací o službě

Projednání očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými

Rozhodnutí o poskytnutí sociální služby, odmítnutí zájemce o službu