Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - O chráněném bydlení

Služba chráněné bydlení Boršice je poskytována na adrese  Boršice 176, 687 09.          

Poslání

Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem se zdravotním postižením podporu, která jim umožní život ve vlastní v domácnosti s možností využívat veřejně dostupné služby a začlenit se do společnosti a místní komunity.                          

Cílová skupina

Osoby se střední a vyšší mírou podpory s mentálním a kombinovaným postižením ve smyslu mentálního a přidruženého tělesného postižení, které jsou schopny pohybu s použitím kompenzačních pomůcek. Sociální služba poskytovaná v Boršicích není vhodná pro osoby, které potřebují plně bezbariérové prostředí.

 

Mladí dospělí: 18 - 26 let

Dospělí:           27- 64 let

Mladší senioři: 65 – 80 let

 

Věk pro podání žádosti do služby poskytované v Boršicích je do 70 let.

Osoby, které v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 80 let, zůstávají ve službě, za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.

 

Kapacita 6 osob

 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Zásady poskytování sociální služby:

 1. Respektování svobodné vůle a ochrana práv
 2. Předcházet negativnímu hodnocení a stigmatizaci obyvatelů chráněného bydlení.
 3. Individuální přístup – služba je poskytována každému obyvateli podle jeho potřeb.
 4. Podpora obyvatelů v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost
 5. Pomáháme při osvojování a upevňování sociálních, pracovních a osobních návyků
 6. Rozvíjení dobrých sousedských vztahů v obci, a začlenění do komunity
 7. Zvyšování odbornosti pracovníků.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Základní informace a žádost do sociální služby chráněné bydlení jsou dostupné:

Na webových stránkách  https://www.ssluh.cz/, v registru poskytovatelů, v e-katalogu sociálních služeb.

Informace mohou být podány: při osobní návštěvě zájemce, telefonicky, e-mailem. Informace podá sociální pracovník nebo vedoucí služby nebo pracovník v sociálních službách.

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství

Poskytnutí informací o službě

Projednání očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými

Rozhodnutí o poskytnutí sociální služby, odmítnutí zájemce o službu

Naplnění základních činností ze zákona

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

b) poskytnutí ubytování:

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

f) sociálně terapeutické činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Sociální služba je poskytována na adrese Chráněné bydlení Boršice 176. Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Pravidla poskytování služby

Sociální služba má zpracovaná Pravidla služby Chráněného bydlení Boršice, která jsou zveřejněná na webových stránkách a dále jsou vyvěšena na veřejně přístupném místě chráněného bydlení. S těmito pravidly jsou seznamováni již zájemci o poskytování sociální služby. Pravidla sociální služby – Chráněné bydlení Boršice se vztahují na všechny pracovníky služby chráněné bydlení a uživatele této služby. 

Metody práce

Metody práce volíme tak, aby byly v souladu potřebami uživatele. Podporujeme v samostatnosti, v rozvoji a udržení individuálních schopností a dovedností. Společně s uživatelem plánujeme průběh sociální služby, je vytvořen individuální plán podpory, jehož realizaci průběžně vyhodnocujeme.

Základní metodou je posilování kompetencí uživatelů ve všech oblastech života. Důležitá je společná práce na prohlubování pracovních a sociálních dovedností a práce s rizikem.

Pravidla pro vyřizování stížností

Obyvatel či opatrovník si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování služeb, personál, nebo na další podněty, se kterými nejsou v Chráněném bydlení spokojeni.

Stížnost lze podat různými formami:

 • písemně – poštou, doručením osobně, e-mailem, vhozením do schránky stížností
 • telefonicky – vedoucí zařízení nebo sociální pracovnici;
 • ústně nebo formou AAK – kterémukoliv zaměstnanci CHB
 • anonymně – má stejnou váhu jako stížnosti podepsané

Poskytovatel má sepsáno, jak postupuje při vyřizování a podávání stížností. Postup je přesně sepsán ve SQ 7 a také ve směrnici přijímání, vyřizování a předávání stížností v aktuálním znění, ta je přístupná na webových stránkách www.ssluh.cz.

Pravidla pro ukončení služby

 1. Klient a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy, a to písemnou dohodou.
 2. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, po měsíci, v němž byla výpověď podána, pokud se nedohodnou jinak.
 3. V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem je sjednána mezi Klientem a Poskytovatelem 2měsíční (dvouměsíční) výpovědní lhůta. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, po měsíci, v němž byla výpověď podána, pokud se nedohodnou jinak.
 4. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
  1. Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do 1 měsíce od okamžiku, kdy byl Klient Poskytovatelem k platbě vyzván.
  2. Klient, i po opětovném napomenutí, opakovaně hrubě porušuje vnitřní pravidla uvedená v Článku 7 Smlouvy o poskytování sociální služby.
  3. Klient zvláště hrubým způsobem narušil soužití klientů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména fyzické napadení jiného klienta nebo pracovníka Poskytovatele, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného klienta nebo u pracovníka Poskytovatele a prokázání trestného činu.
  4. Klient nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení Poskytovatele, a to v součtu jednotlivých nepřítomných dnů více jak 90 v kalendářním roce, s výjimkou zdravotních důvodů, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.
  5. Došlo-li na straně Klienta ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.
  6. Klient úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době příchodu do sociální služby.
  7. Klient zamlčí své příjmy, a to pouze v případě, že nemá za povinnost úhrady za poskytnuté služby podle Článku 3, odstavec 2, písm. b). Smlouvy o poskytování sociální služby
  8. Klient odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s touto Smlouvou.
  9. Při výpovědi ze strany Poskytovatele budou Klientovi v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.

Úhrady za služby

Stanovení úhrady za ubytování a za péči upravuje organizační směrnice SSL UH, p.o.

O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení.

Další doplňující informace

Poskytujeme základní sociální poradenství – potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

Fakultativní služby 

Jsou to činnosti nad rámec základních činností a jsou poskytovány za úhradu

Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Pobytová sociální služba je poskytovaná v rodinném domě v obci Boršice, v běžné zástavbě.

V prvním nadzemním podlaží je situován bezbariérový byt, tvořený kuchyní, sociálním zázemím a dvěma jednolůžkovými pokoji. V tomto podlaží jsou také společné prostory pro všechny obyvatele služby, vybavené kuchyňskou linkou, s možností společného stolování a vaření.

Druhé nadzemní podlaží je samostatný byt, který není bezbariérový. Byt je tvořen kuchyní, sociálním zázemím, dvěma jednolůžkovými a jedním dvoulůžkovým pokojem.

Dále se v objektu nachází kancelář pro zaměstnance, technická místnost a zimní zahrada.  V každém domácnosti je k dispozici pračka a sušička.

K nemovitosti patří přilehlá zahrada, kterou mají klienti k dispozici pro odpočinek, pěstování zeleniny. Součástí zahrady je také altán.

Sociální služba se nachází v blízkosti centra obce, nedaleko je autobusová zastávka, zdravotní středisko, obchody, obecní úřad, pošta, kadeřnictví, knihovna. 

 

Datum aktualizace: 22.2.2023

 

Mgr. Jana Sentlová