mail home

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště - Poskytované služby

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sociálně terapeutická dílna je sociální služba (podle § 67 zákona o sociálních službách) poskytovatele Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Zřizovatelem sociální služby je Zlínský kraj. Vznik sociální služby reaguje na potřeby osob se zdravotním (mentálním a kombinovaným postižením – žít běžným způsobem života, seberealizovat se, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, najít pracovní uplatnění. Tato služba dosud v Uherském Hradišti a okolí zcela chyběla. Její vznik je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a s komunitním plánováním sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Služba je poskytována od 1. ledna 2014.

Sociálně terapeutická dílna je provozována v pronajatých prostorách v přízemí Jezuitské koleje, na Masarykově náměstí, v centru města.

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu uplatnitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce s kapacitou 20 osob (4 osoby denně). Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Poslání

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště je mostem k běžnému životu. Podporujeme osoby s mentálním a kombinovaným postižením v rozvoji pracovních a sociálních schopností a dovedností, které jim umožní lepší seberealizaci a zároveň zkvalitní jejich život.

Cíle naší sociální služby

 • Podporovat samostatnost uživatele
 • Získat a využívat pracovní schopnosti a dovednosti
 • Posílit sebevědomí uživatele
 • Začlenit uživatele na trh práce, nebo vytvořit alternativu práce

Zásady naší služby

 • Individuálního přístupu
 • Přizpůsobení činnosti momentálnímu psychickému i zdravotnímu stavu uživatelů
 • Partnerství, vzájemného respektu, důvěry a úcty
 • Týmové spolupráce a komunikace
 • „Co uživatel zvládne, dělá sám“
 • Kreativity

Provozní doba sociální služby:

pondělí  až pátek od 8.00 – 12.30

Cílová skupina:

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Věková kategorie uživatelů: 16 - 64 let

Službu nemůžeme poskytovat v těchto případech:

 • z kapacitních důvodů
 • osobě, která je závislá na návykových látkách
 • osobě, jejíž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • imobilní osobě
 • osobě, která nemá zachovanou funkčnost horních končetin
 • osobě, která potřebuje vysokou míru podpory při péči o vlastní osobu
 • osobě bez možnosti získání zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy ji byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících.

Základní informace o sociální službě Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště jsou zveřejněny na webových stránkách organizace Sociální služby Uherské Hradiště:http://www.ssluh.cz , oddílu formuláře je i Žádost o poskytnutí sociální služby.

Informace zájemci, jednání a evidenci žádostí vede sociální pracovnice osobně, telefonicky tel. 739 391 995, nebo e-mailem: std.uh@ssluh.cz.

Na základě podané žádosti je žadatel pozván k osobní návštěvě. Žadateli jsou jemu srozumitelným způsobem podány informace o nabízené sociální službě. Sociální pracovník zjišťuje požadavky a očekávání žadatele o službu a společně nastavují individuální poskytování služby – její rozsah, průběh a konkrétní formu. Pokud žadatel spadá do cílové skupiny, jsou naplněna kritéria pro přijetí do služby a jsou dohodnuty podmínky služby, dojde k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva se uzavírá na dobu 2 let, pokud se žadatel s poskytovatelem nedohodnou jinak.

Aktivity naší služby:

Sociálně terapeutická dílna naplňuje tyto základní činnosti, určené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

V rámci sociální služby uživatel může využívat

Aktivita I.

Příprava – nácvik pracovních činností a dovedností vedoucí k rozvoji samostatnosti, trpělivosti, pečlivosti, důslednosti a ostatních dovedností.

 1. Pomoc při zajištění stravy

 2. Dodržování osobní hygieny a péče o svůj zevnějšek

 3. Dodržování pravidel služby, pracovního režimu

 • Společenské chování

 • Pracovní režim

  4.Nácvik komunikace uživatel

  5.Nácvik pracovních činností uživatelů

  Aktivita II.

  Trénink

1. Prodej výrobků uživatelů a jejich prezentace na příležitostných akcích

2. Prezentování a spolupodílení se na přípravě a průběhu akcí pro veřejnost

3. Trénink pracovních návyků a dovedností v propojení s kavárnou Cafe 21

 • Tréninková kavárna

 • Tréninková zahrádka

  Aktivita III.

  Příprava na zaměstnání

  Rozvoj dovedností a návyků potřebných na přechod a udržení se na trhu práce.


Pravidla poskytování služby

Sociálně terapeutická dílna má definována vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, která jsou v souladu s platnými zákony, právními předpisy a s organizačními směrnicemi Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o., a kterými se při poskytování služby řídí:

 • · pravidla služby
 • · etický kodex pracovníků
 • · vnitřní směrnice
 • · pracovní postupy

Metody práce

Metody práce s uživatelem jsou individuálně voleny tak, aby byly naplňovány osobní cíle uživatele a aby služba směřovala k rozvoji dovedností, samostatnosti, sebevědomí a rozhodování uživatele. Společně s uživatelem je vytvořen individuální plán průběhu sociální služby, který je pravidelně přehodnocován a vyhodnocován.
Využíváme všechny vhodné metody sociální práce s ohledem na individuální potřeby uživatele.

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

S pravidly pro podávání a vyřizování stížností jsou uživatelé pravidelně seznamováni, poprvé při podpisu smlouvy. Informace, jak podat stížnost, jsou na nástěnce v šatně uživatelů, nad schránkou na stížnosti a podněty.

Stížnosti a připomínky lze podat:

- ústně (osobně nebo telefonicky kterémukoliv pracovníkovi)

- písemně (do schránky na stížností, e-mailem, poštou) a anonymně.

Stížnost je povinen přijmout každý pracovník zařízení. Stížnosti vyřizuje komise stanovená na vyřizování stížností v co nejkratší době, nejdéle do 30 dnů. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na informační tabuli v šatně uživatelů. Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.

Pravidla pro ukončení služby

 1. Uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy k libovolnému datu.

 2. Zánik smlouvy:

 • Smlouva může končit uplynutím lhůty při sjednání na dobu určitou.

 • Úmrtím uživatele, ke dni úmrtí

 • Zánikem poskytovatele, ke dni zániku

  3.Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla poskytovateli výpověď doručena.

  V případě, že uživatel sám Smlouvu vypoví, nelze uzavřít novou Smlouvu dříve než po uplynutí 6 měsíců.

  4.Poskytovatel smí Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Uživatel již nespadá do cílové skupiny

 • Sociální služba naplnila svůj účel (sociálně nepříznivá situace uživatele, která byla důvodem využívání sociální služby, pominula

 • Uživatel nečerpá službu STD dle uzavřené Smlouvy déle než 3 kalendářní měsíce, výjimkou je hospitalizace, lázeňský pobyt, nemoc uživatele doložená potvrzením opatrovníka, nebo zástupce uživatele.

  Výpovědní lhůta končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla uživateli výpověď doručena.

Uživatel hrubým způsobem, opakovaně (nejméně 3x) porušuje Pravidla sociálně terapeutické dílny. V tomto případě je smlouva ukončena okamžitě.

Úhrady za služby

Služby sociální prevence - sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány bez úhrady.

Fakultativní služby

Nejsou poskytovány

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Sociální služba je provozována v objektu ve vlastnictví Města Uherské Hradiště, prostory Jezuitské koleje, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště. Oprávnění k užívání prostor je zajištěno formou pronájmu.

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště se nachází v objektu bývalé Jezuitské koleje, na Masarykově náměstí, přímo v centru města Uherské Hradiště.

Prostory Sociálně terapeutické dílny Uherské Hradiště mají kompletně vybavené vlastní toalety a hygienické zázemí, šatnu pro uživatele sociální služby. Vzhledem k tomu, že pronajaté prostory STD, včetně hygienického zázemí nejsou plně bezbariérové, není služba určena osobám s tělesným postižením na vozíku.

V prostorách se dále nachází místnosti pro nácvik aktivit, relaxační místo pro uživatele, které slouží uživatelům služby k nezbytnému odpočinku a stravování, kancelář.

 

 

Kde nás najdete