mail home

DZP Medlovice - Aktuality

Střední škola EUROINSTITUT                                                                                       

V září 2018 začal "Domov" spolupracovat se střední školou Eutoinstitut v Olomouckém kraji.

Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji je zařazena do speciálního školství; vzdělává žáky ve dvouletém a tříletém oboru středního vzdělání s výučním listem a ve dvouletém a jednoletém oboru středního vzdělání bez výučního listu, ve kterých připravuje žáky na vykonávání jednoduchých činností v oblasti praktického života.

Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, popřípadě s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu středních škol.

Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v případném budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v dílčích oborech vzdělání s cílem profesního uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Střední škola Euroinstitut jako škola sítě speciálních škol slouží tedy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky se zdravotním postižením zejména:

- s lehkým a středním stupněm mentálního postižení

- se specifickými poruchami chování a jednání

- s vadou řeči či poruchou dorozumívání

- se souběžným postižením více vadami

- s poruchami autistického spektra

- s kombinovanými vadami

Záměrem školy je zpřístupnit vzdělání co nejširšímu okruhu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a zabezpečit tak jejich inkluzi do společnosti. Zařazení do oboru Praktická škola dvouletá je realizováno na základě vyšetření ve speciálně pedagogickém centru.

Vzdělávání zabezpečují speciální pedagogové podle individuálních vzdělávacích plánů žáků. Výuka je zaměřena na profilové předměty, z neprofilových předmětů nejsou žáci hodnoceni. Žáci jsou taktéž osvobozeni od tělesné výchovy. V rámci vzdělávání žáka je využívána individuální péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáka podle druhu a stupně zdravotního postižení.

Kde nás najdete