mail home

Domov se zvláštním režimem Kvasice - Poskytované služby

Poskytovaná služba
Domov se zvláštním režimem ve smyslu ust. § 50 zákona čís. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou denně po dobu 24 hodin, nepřetržitě po celý rok.

Poslání
Hlavním posláním domova je poskytováním odborné a bezpečné sociální služby omezovat negativní vlivy psychického a zdravotního stavu uživatele, působící na jeho běžný způsob života.

Předmět služby
Předmětem služby je poskytnout uživateli formou základních činností následující úkony:
a) ubytování
b) stravování
c) pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)  sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
i)  základní sociální poradenství

Cíle služby
Cíle poskytované sociální služby jsou následující:
- podpora směřující k udržení nebo posílení stávajících schopností a dovedností uživatele
- předcházení sociální izolaci uživatele služby
- posilování bezpečnosti služby
- podpora nebo pomoc při udržení kontaktu s přirozeným prostředím uživatele

Zásady poskytované služby
Služba je uživatelům poskytována podle následujících zásad:

Zásady obecné
- respektování základních lidských práv a svobod - zachování lidské důstojnosti 
- respektování vlastní vůle – plánování a hodnocení služby (systém klíčového pracovníka)
- respektování soukromí (uznání hranic a prostorů v soukromí i partnerských vztazích)

 Zásady specifické pro poskytovanou službu
- partnerský přístup (dosažení vzájemné tolerance a důvěry mezi uživateli a zaměstnanci poskytovatele)
- zachování fyzické a psychické pohody aktivním využíváním volného času (aktivizační a volnočasové činnosti)
- individuální přístup při určení míry nezbytné podpory nebo pomoci v tvorbě hodnot běžného života jednotlivých uživatelů (aktivizační a klíčový pracovník)
- respektování individuálních potřeb, které neomezují práva a potřeby jiných uživatelů služby nebo nejsou v rozporu s vnitřními předpisy poskytovatele (Domovní řád)
- otevřený přístup (sociální komunita, spolupráce s rodinou, příbuznými, známými, přáteli uživatele, prezentace činnosti  a aktuálního života v domově na webových stránkách, v médiích, pořádání dnů otevřených dveří, spolupráce s místní  mateřskou a základní školou (návštěvy dětí v domově s kulturními vystoupeními), setkávání s uživateli z jiných zařízení sociálních služeb
- bezpečná služba (důsledná ochrana osobních údajů, dat a informací)

Personální zajištění služby
Přímou obslužnou péči poskytují odborně vyškolení pracovníci v sociálních službách nepřetržitě v ranních, odpoledních a nočních směnách, na úseku obslužné  činnosti.

Zdravotní péči zajišťují zaměstnanci zdravotního úseku - všeobecné sestry s platnou akreditací - v denních pracovních směnách.

Lékařskou péči pravidelně poskytují externí lékaři - praktický lékař jednou týdně (jinak dle potřeby) a lékař specialista (psychiatr) jednou za dva týdny.

Ostatní činnosti - sociální poradenství, nákupy pro uživatele, drobné údržbové práce, aktivizační činnosti, praní, žehlení a opravy prádla - jsou zajištěny v pracovních dnech v určené pracovní době. Aktivizační činnosti se řídí aktuálním programem, který je vyvěšen na informačních tabulích v prostorách domova. S akcemi, připravenými pro konkrétní den, jsou uživatelé pravidelně seznamováni na ranní komunitě.

Kapacita a ubytování v domově
Celková kapacita domova je 69 míst. Ubytování je poskytováno výlučně v budově zámku. Pokoje, kterých je celkem 36, jsou jedno, dvou a třílůžkové a jsou rozmístěny v třech nadzemních podlažích. V pokoji je každému uživateli k dispozici mechanicky nebo elektricky polohovatelné lůžko s antidekubitní matrací a lůžkovinami, noční stolek, polička nad postelí, televizní stolek, jídelní stůl s židlí, křeslo nebo lehké křesílko a dělená šatní skříň. Zásuvku nočního stolku a šatní skříň je možno uzamknout. Podle zdravotního stavu uživatele lze dále zapůjčit přísuvný jídelní stolek, mechanické nebo pojízdné chodítko, případně invalidní vozík. Pro zajištění nezbytného soukromí jsou k dispozici mobilní oddělovací zástěny. Další vybavení, které je pro uživatele na vícelůžkovém pokoji společné, zahrnuje umyvadlo s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou, odkládací šatní stěnu, zrcadlo s poličkou na hygienické potřeby nad umyvadlem a odpadkový koš. Všechny pokoje jsou vybaveny zásuvkou pro připojení televizního přístroje a počítače. U každého lůžka je signalizační zařízení pro případ zhoršení zdravotního stavu, spojené s ošetřovnou domova. Signalizační zařízení jsou také umístěna ve všech společných prostorách. Pokud uživatel požádá, je možno zapůjčit mu klíč od vstupních dveří do pokoje. Dveře jsou vybaveny bezpečnostním typem zámku, který v případě ohrožení zdraví nebo života uživatele umožňuje odemknutí dveří z vnější strany, i když je uvnitř v zámku klíč.

Aktivizační činnosti
zahrnují procvičování jemné i hrubé motoriky, procvičování paměti, poslech rádia nebo CD (různé žánry hudby, mluvené slovo – pohádky, povídky), četbu z novin, časopisů, knih, rozhovory s uživateli zaměřené na různá témata, individuální a skupinové vycházky, kvízové soutěže, společenské hry, účast při úklidu okolí domova, loupání ořechů a česneku apod, relaxační malování, masáže chodidel a zad za pomoci masážních pomůcek, tkaní na jednoduchém stavu.

Společenské, kulturní a sportovní vyžití v domově
Ranní komunita zakončená rozcvičkou (každý pracovní den od pondělí do pátku), dodržování lidových tradic - Tři králové, Masopust, Stavění a kácení májky, Mikulášská družina, oslavy významných dní - Den matek, společenské akce - Maškarní bál, Vinobraní, Vánoční besídka, Silvestrovská veselice, hudební dopoledne/odpoledne - střídavě s živou nebo reprodukovanou hudbou, besedy se zajímavými lidmi, karaoke show, společenské hry, kulečník, autobusový zájezd pro mobilní i imobilní uživatele, tématické vycházky s mobilními i imobilními uživateli v rámci obce, sportovní akce v domově - Přesná muška (šipky), Sportovec roku (kombinace sportovních aktivit), Kuželkářská liga (ruské kuželky), Zimní sportovní hry (v budově domova), Sportovní hry seniorů. Uživatelé mají dále možnost zapojit se aktivně do činností kroužků - dramatický, literární, kondiční cvičení.

Sportovní a společenské vyžití mimo areál domova
Účast zástupců domova na sportovních akcích, pořádaných jinými poskytovateli sociálních služeb.
Aktivní účast na Sportovních hrách seniorů.
Vystoupení členů dramatického kroužku na Jarmarku SS města Kroměříže nebo na kulturně - společenské akci "Barvy života".

Duchovní vyžití
V domově je věřícím k dispozici vysvěcená kaple. Jednou měsíčně přichází do domova kněz církve římsko-katolické a pro věřící z řad uživatelů slouží mši svatou. Každý týden se mohou zájemci z řad uživatelů zúčastnit Božího slova s jáhenem panem Šebestíkem.

Fakultativní činnosti
V domově mohou být uživatelům na požádání poskytnuty následující fakultativní činosti: šicí práce nad rámec běžných oprav (například všití zipu, přešívání oděvu apod.) za předpokladu, že tuto činnost v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou, opravy soukromých spotřebičů a předmětů uživatele, drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele za předpokladu, že tuto činnost v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou,  příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele, používání soukromých elektrických spotřebičů na pokoji (například počítač, mikrovlnná trouba, chladnička, televizní nebo rozhlasový přístroj, varná konvice, žehlička a pod.), mimořádný úklid pokoje a lůžka včetně převlečení při znečistění vlivem požití nadměrného množství alkoholu nebo jiných návykových látek, zapůjčení invalidního vozíku, mechanického nebo pojízdného chodítka, WC křesla v případě, že uživatel jej, s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu, nepotřebuje, ale zapůjčení požaduje, úschova cenností.
Fakultativní činnosti jsou poskytovány za finanční úhradu ve výši, kterou stanoví platný Sazebník fakultativních činností (viz sekce Dokumenty).

Kde nás najdete